Vej­ret de næ­ste fi­re uger

BT - - NYHEDER - Fo­tos: Erik Ref­ner/ David Leth Wil­li­ams Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

de 20 gra­der, « si­ger Klaus Lar­sen og fort­sæt­ter:

» Men det ser ik­ke ud til, at der er rig­tig som­mer­var­me i så­dan læn­ge­re pe­ri­o­der i de her prog­no­ser. Men det kan nå at vip­pe man­ge gan­ge end­nu. For­hå­bent­ligt til den rig­ti­ge si­de på et tids­punkt. «

MÅ­NEDSPROG­NO­SE

Fra om­kring må­neds­skif­tet kan som­mer­varm luft en­de­lig strøm­me op over lan­det, omend det kun er i kor­te­re pe­ri­o­der. Det frem­går af en ny må­nedsprog­no­se, som DMI of­fent­lig­gjor­de i går.

Her­un­der kan du se, hvor­dan vej­ret iføl­ge DMI kan ud­vik­le sig de næ­ste fi­re uger: Uge 26: I den­ne uge fort­sæt­ter det usta­bi­le og små­køli­ge vejr. Et lav­tryk be­væ­ger sig lang­somt op over Skan­di­navi­en de næ­ste da­ge. Det gi­ver en del regn­by­ger og ret sky­et vejr. Fra we­e­ken­den læg­ger et dybt lav­tryk sig næ­sten stille vest for Skot­land. Sam­ti­dig pas­se­rer et par fron­ter med regn lan­det fra vest. Tem­pe­ra­tu­ren sti­ger ef­ter­hån­den lidt, men hol­der sig mest un­der 20 gra­der. Uge 27: Lav­tryk­ket ser ud til at hol­de sig om­kring Skot­land, mens et høj­tryk bygger sig op over kon­ti­nen­tet med kortva­ri­ge høj­tryks­ryg­ge op over Dan­mark.

Det er dog ik­ke sand­syn­ligt, at det bli­ver helt sta­bilt, da høj­tryks­ryg­ge­ne nok pas­se­rer nor­døst for os, så en front med regn fort­sat kan pas­se­re lan­det fra vest. Der er go­de chan­cer for nog­le da­ge med sol og var­me i star­ten af juli og må­ske kortva­rigt op mel­lem 25 og 30 gra­der. Var­mest mod syd. Uge 28: Det ser ud til, at vi er tilbage i en svag ve­sten­strøm­ning med me­re usta­bilt vejr. Høj­tryk­ket og var­men hol­der sig ho­ved­sa­ge­ligt over Syd- og Cen­tral­eu­ro­pa, mens sva­ge lav­tryk og fron­ter når Dan­mark fra vest. Med sig har de regn el­ler by­ger. Det er dog ret sand­syn­ligt, at pas­se­ren­de høj­tryks­ryg­ge ind imel­lem gi­ver os et par da­ge med sol­rigt vejr og op mel­lem 20 og 25 gra­der. El­lers hol­der dag­tem­pe­ra­tu­ren sig om­kring el­ler lidt un­der 20 gra­der. Uge 29: Ten­den­sen er fort­sat ret usta­bilt vejr, hvor det mest sand­syn­li­ge er nor­mal ned­bør og nor­ma­le tem­pe­ra­tu­rer for års­ti­den. Høj­tryks­ryg­ge og varm luft lig­ger over Cen­tral­eu­ro­pa det me­ste af ti­den, mens Dan­mark mest be­fin­der sig på den køli­ge si­de.

Det er dog mu­ligt, at rig­tig som­mer­varm luft med op mel­lem 25 og 30 gra­der kortva­rigt kan strøm­me op over lan­det fra syd og sy­døst.

Der er sta­dig et godt styk­ke fra gårs­da­gens bud på et som­mer­vejr ( lil­le fo­to th.) til de gla­de ba­de­da­ge på Bel­le­vue Strand nord for København. Men der skul­le væ­re bed­re vejr på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.