HA­DETS

BT - - NYHEDER -

’ sa­gen de­ler ame­ri­ka­ner­ne’.

Flagstri­den har få­et man­ge af Sy­dens po­li­ti­ke­re til at ud­ta­le sig mud­ret. South Ca­ro­li­nas se­na­tor, Lind­sey Gra­ham, som og­så stil­ler op som Det Re­pu­bli­kan­ske Par­tis præ­si­dent­kan­di­dat, var me­get til­ba­ge­hol­den­de med at kom­me med kon­kre­te ud­mel­din­ger, men støt­te­de dog Ha­ley. » Det er på ti­de, at ind­byg­ger­ne i South Ca­ro­li­na gen­tæn­ker he­le den­ne sag, « si­ger han.

Fl­o­ri­das tid­li­ge­re gu­ver­nør, re­pu­bli­ka­ne­ren Jeb Bush, var lidt me­re klar i mælet, for­di han fj er­ne­de fl aget fra Fl­o­ri­das of­fi ci­el­le byg­nin­ger for en del år si­den og send­te det på mu­se­um, hvor ’ det ret­te­lig hø­rer hjem­me’.

Men en del af de re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter trå­d­te van­de, for­di de ved, at det er ek­stremt føl­somt at fj er­ne et fl ag, som så man­ge hvi­de i Sy­den sta­dig me­ner er en del af de­res stol­te kul­tu­rarv.

En af de po­li­ti­ke­re, der for­søg­te et op­gør med fl aget, var del­sta­tens tid­li­ge­re re­pu­bli­kan­ske gu­ver­nør, David Beas­ley, der tab­te val­get i 1998, da han for­søg­te at få fl aget ned.

De­bat­ten ra­ser

Men de­bat­ten ra­ser sta­dig med ufor­mind­sket styr­ke, for­di det står klart for al­le, at op­gø­ret mod fl aget ik­ke ba­re stand­ser ved det. Der er en helt an­den arv, ame­ri­ka­ner­ne sta­dig mang­ler et op­gør med. Og det er ra­cis­men. Det er Sy­dens san­de kul­tu­rarv, hvis man spør­ger bor­ger­ret­tig­heds­grup­per­ne.

Ame­ri­ka­ner­ne ra­ser for halv­de­lens ved­kom­men­de sta­dig over, at fl aget er hejst i det off ent­li­ge rum.

Især folk uden for del­sta­ten. Sku­e­spil­le­ren Wen­dell Pi­er­ce, som er kendt for sin rolle i se­ri­en ’ The Wi­re’ twe­e­te­de: ’ Vi kan tak­ke na­zi­ster­ne for mo­tor­ve­je og ra­ket­tek­no­lo­gi. Be­ty­der det, at vi skal fl age med na­zi- fl aget for at min­des den­ne kul­tu­rarv.’ Og så kog­te de so­ci­a­le me­di­er over med pro et con­tra om fl agets san­de be­tyd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.