Et fl ag fra for­ti­den sæt­ter nu­ti­dens USA i brand. For er det for­kætre­de ’ syd­stats­fl ag’ en del af den ame­ri­kan­ske kul­tu­rarv – el­ler er det et ra­ci­stisk sym­bol ?

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Mouritzen kr­mo@ ber­ling­s­ke. dk

PRO­TEST

» Kan man væ­re me­re uføl­som end sta­dig at ha­ve det fl ag hejst på hel stang, « si­ger den 38- åri­ge Do­ris Ste­vens og pe­ger på end­nu et ’ syd­stats­fl ag’, som va­jer på hel i Char­le­ston i South Ca­ro­li­na.

Ved den lo­ka­le kon­gres­byg­ning i del­stats­ho­vedsta­den Co­lum­bia ly­der pro­tester­ne mod syd­stats­fl aget med stør­re og stør­re kraft . For ved si­den af det for­had­te fl ag er det ame­ri­kan­ske nem­lig sæn­ket på halv for at vi­se respekt for de ni sor­te, der blev dræbt i sid­ste uge af den 21- åri­ge er­klæ­re­de ra­cist, Dylann Roof, i Char­le­ston. Men syd­stats­fl aget er sta­dig på hel stang fl ere ste­der.

Det er der en for­kla­ring på. Og den er ik­ke køn.

Men først li­ge en præ­ci­se­ring. Det er i vir­ke­lig­he­den ik­ke et syd­stats­fl ag. Det er et fl ag, der før­ste gang blev brugt af syd­sta­ter­ne un­der Sla­get ved Manassas 21. juli 1861 i be­gyn­del­sen af Den Ame­ri­kan­ske Bor­ger­krig.

Det blev der­eft er brugt af syd­stats­ge­ne­ra­len Ro­bert E. Lee og den hær, han hav­de kom­man­do­en over un­der bor­ger­kri­gen. Det har så­le­des al­drig væ­ret an­vendt af syd­sta­ter­ne som så­dan. Det er et krigs­fl ag. Præ­ci­se­rin­gen er nød­ven­dig, for­di den­ne del af hi­sto­ri­en er den, til­hæn­ger­ne frem­fø­rer - nem­lig at det ik­ke re­præ­sen­te­rer et sam­let syd­stats­had vendt mod sor­te, men er en del af Sy­dens kul­tu­rarv og står for kam­pen for ’ fri­hed’ fra en cen­tral, do­mi­ne­ren­de re­ge­ring, som syd­stats­hæ­ren kæm­pe­de imod.

Sor­te me­jet ned

Det ar­gu­ment fal­der imid­ler­tid tungt til jor­den, mens USA sør­ger over det ufor­klar­li­ge ved mor­de­ne i den kir­ke, hvor de ni per­so­ner blev dræbt midt un­der bi­belstu­di­er. Fla­get re­præ­sen­te­rer for man­ge ame­ri­ka­ne­re et had vendt mod sor­te.

Kul­tu­rar­ven er en dår­lig und­skyld­ning, ly­der det fra halv­de­len af ame­ri­ka­ner­ne i me­nings­må­lin­ger. For fl aget var gan­ske vist et krigs­fl ag, men bor­ger­kri­gen var ho­ved­sa­ge­ligt et op­gør med sla­ve­ri­et og fra Sy­dens si­de mod den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent, Abra­ham Lin­coln, der øn­ske­de sla­ve­ri­et af­skaff et. Og så er vi tilbage ved nu­ti­den.

Bol­tet fast

Fla­get va­jer nem­lig ik­ke ale­ne ved kon­gres­byg­nin­gen i Co­lum­bia. Og­så i Char­le­ston, hvor Dylann Roof be­gik sin uger­ning, va­jer fl aget, og det fi ndes overalt i Sy­den en­ten ind­sy­et i del­sta­ter­nes eget fl ag el­ler som det ren­dyr­ke­de ’ syd­stats­fl ag’, som sæl­ges man­ge ste­der i USA fra so­u­ve­nir­bu­tik­ker­ne. Dylann Roof an­vend­te fl aget kon­stant. På tø­jet og på bi­len. Og fl aget har væ­ret an­vendt af Ku Klux Klan og af hvi­de ra­ci­sti­ske be­væ­gel­ser.

USAs sor­te be­folk­nings­grup­pe er ik­ke i tvivl om, hvad fl aget re­præ­sen­te­rer. Og slet ik­ke hvor­for det ik­ke er på halv stang. Af sim­pel foragt for de sor­te.

Det kan nem­lig hel­ler ik­ke la­de sig gø­re at fl age på halv. Det er sat fast på en så­dan må­de, at fl aget al­tid va­jer fra top­pen af fl ag­stan­gen i 30 fods højde - godt ni me­ter. Hver­ken me­re el­ler min­dre.

Det kan ik­ke sæn­kes på halv af den simp­le grund, at det skal mar­ke­re South Ca­ro­li­nas stolt­hed ved at væ­re en del af Sy­den. Det har med skift en­de pla­ce­rin­ger va­jet ved del­sta­tens par­la­ment si­den 1961, som var 100- året for det før­ste skud, der blev løs­net i Den Ame­ri­kan­ske Bor­ger­krig. Det ske­te nem­lig i by­en Char­le­ston. Det er med an­dre ord ’ bol­tet fast’. Og det kræ­ver to­tred­je­de­les fl er­tal i beg­ge Kon­gres­sens kam­re, hvis det skal fj er­nes. Det har hidtil ik­ke kun­net la­de sig gø­re.

Tid­li­ge­re har South Ca­ro­li­nas gu­ver­nør, Nik­ki Hayley, væ­ret me­get tø­ven­de med at love, at fl aget blev fj er­net. Men nu er hun gå­et i off en­si­ven og si­ger, at fl aget vil væ­re væk i mid­ten af au­gust. Hun op­for­dre­de den lo­ka­le kon­gres til at hand­le hur­tigt, for­di

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.