PO­LEN

BT - - NYHEDER -

De pol­ske myn­dig­he­der har an­holdt to bri­ti­ske te­e­na­ge­re for at stjæ­le ejen­de­le fra kon­cen­tra­tions­lej­ren i Aus­chwitz. Ejen­de­le­ne, der til­hør­te fan­ger, der sad i lej­ren un­der An­den Ver­denskrig, blev ta­get fra en mu­se­ums­byg­ning, hvor man kan se de ting fra fan­ger­ne, som de ty ske fan­ge­vog­te­re op­ma­ga­si­ne­re­de un­der kri­gen, skri­ver Reu­ters. De to 17- åri­ge turi­ster op­før­te sig mistæn­ke­ligt ved byg­nin­gen, og da po­li­ti­et un­der­søg­te de to dren­ge, fandt de blandt an­det et sty kke af en sølv­ske, fl ere knap­per, de­le af et bar­ber­blad og to sty kker glas. De er ble­vet afh ørt af myn­dig­he­der­ne, der me­ner, at tin­ge­ne er stjå­let fra lej­ren, der i dag fungerer som et mu­se­um. De to dren­ge kan bli­ve straff et med op til 10 års fængsel, hvis de ken­des skyl­di­ge. En svensk mand blev i 2010 dømt til to år og 10 må­ne­ders fængsel for at stå bag ty ve­ri­et af det iko­ni­ske skilt med på­skrift en ’ Ar­beit Ma­cht Frei’ fra Aus­chwitz. Halvan­den mil­li­on men­ne­sker blev dræbt i kon­cen­tra­tions­lej­ren un­der An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.