FAR­VEL I FU

Ven­ner­ne stod for rø­ren­de hyl­dest, da 30- åri­ge Bo Je

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

KRÆFT

30- åri­ge Bo Jes­sen sov ind 13. ju­ni ef­ter han i fle­re år hav­de kæm­pet en brav kamp mod kræf­ten. In­den sin død hav­de han ef­ter­ladt en ud­før­lig in­struk­tion til, hvor­dan ven­ner og fa­mi­lie skul­le si­ge far­vel, og det øn­ske ind­fri­e­de Bos ven­ner og kam­me­ra­ter på smuk­ke­ste vis i lør­dags.

Her blev Bo Jes­sen bi­sat ved Rise Kir­ke i Rø­de­kro i Søn­derjyl­land, men in­den bi­sæt­tel­sen hav­de ven­ner­ne sør­get for en af­sked, der var helt i Bos ånd.

Bo Jes­sens store pas­sion var ’ drift ra­cing’, og selv­føl­ge­lig skul­le hans drif­ting- team - Ke­mo Kil­ler Drif­ting - sen­de de­res ven af sted på en or­dent­lig må­de - med hvi­nen­de dæk i røg og damp. Der­for var fle­re hund­re­de per­so­ner mødt op på Bos gam­le ar­bejds­plads i Aa­ben­raa for at si­ge far­vel.

» Bo le­ve­de li­vet fuldt ud helt til sid­ste ån­de­d­rag. Han prø­ve­de at hol­de hu­mø­ret højt hver dag, uan­set hvor syg han var.

Det er nok der­for, så man­ge har fulgt Bos kamp mod kræf­ten, og der­for så man­ge men­ne­sker mød­te op til hans far­vel i lør­dags, « si­ger Kenn Egt­ved, der gen­nem fle­re år var ven­ner med Bo Jes­sen, og der­for selv­føl­ge­lig og­så var med til at si­ge far­vel til ham i lør­dags.

Det var gen­nem de­res fæl­les in­ter­es­se for drift ra­cing, at Kenn Egt­ved lær­te Bo Jes­sen at ken­de.

» Bo blev hur­tigt fast in­ven­tar i mit værk­sted, og han var med tea­met rundt til drift events i Dan­mark og ud­lan- det. Men cir­ka et år ef­ter vi hav­de lært hin­an­den at ken­de, fik Bo kon­sta­te­ret kræft. Al­li­ge­vel be­va­re­de han sin in­ter­es­se for drift ra­cing helt til det sid­ste, « for­tæl­ler Kenn Egt­ved.

Fra sen­gen til bi­len

Bo Jes­sen fik kon­sta­te­ret kræft i lun­ger­ne og knog­le­mar­ven i ri­b­be­ne i novem­ber 2012, og han gen­nem­gik blandt an­det strå­le­be­hand­ling i USA.

» Der var ik­ke gå­et to ti­mer, ef­ter Bo var kom­met hjem fra be­hand­lin­gen i USA, før han sat­te sig ind i team­bus­sen, og vi kør­te til drif­ting i Poz­nan i Po­len. Der var han vir­ke­lig, vir­ke­lig svæk­ket af den strå­le­be­hand­ling, og han ka­ste­de op nær­mest he­le vej­en der­ned.

Men li­ge me­get hvor skidt, han har væ­ret un­der syg­doms­for­lø­bet, vil­le han til drif­ting events. Det si­ger lidt om, hvor stor hans in­ter­es­se var, men og­så hvil­ken figh­ter han var, « si­ger Kenn Egt­ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.