Prins Hen­rik bar­be­ret i Kors­bæk

Be­søg­te Var­næs’ gam­le stue i sel­skab med søn og svi­ger­dat­ter

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

ROY­ALT BE­SØG

Selv om bå­de Mau­de og Hans Chri­sti­an Var­næs fra Kors­bæk var go­de kon­ser­va­ti­ve støt­ter, så kom de trods alt ik­ke sam­men med de kon­ge­li­ge. I hvert fald ik­ke i al­le­ti­ders bed­ste tv- se­rie, Ma­ta­dor.

Men for­le­den dag fik Mau­de og hen­des bank­di­rek­tør­mand roy­alt be­søg, da Prins­ge­ma­len i sel­skab med prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie duk­ke­de op på be­søg hos Kors­bæk på Bak­ken.

For selv­føl­ge­lig var det by­ens top­spid­ser, der tog imod de kon­ge­li­ge gæ­ster, da de an­kom i kro­ne­bi­ler­ne. Og selv­føl­ge­lig var det i bank­di­rek­tø­rens fi­ne stu­er, at de kon­ge­li­ge fik sig en for­frisk­ning.

Så­le­des styr­ket be­gav det roy­a­le tre­klø­ver sig ud i Kors­bæks regn­ful­de Ahl­ga­de, hvor de blev vist rundt af Tor­ben ’ Træsko’ Pe­der­sen i by­ens bu­tik­ker og hu­se.

Så bå­de Post­gaar­den, Jer­n­ba­ne Re­stau­ran­ten og Lauras Køk­ken blev be­søgt. Og der var in­gen tvivl om, at Hen­rik, Joachim og Ma­rie snildt gen­kend­te sce­na­ri­er­ne. Især Ma­rie, som så he­le ’ Ma­ta­dor’- se­ri­en som en en del af pensum­met i den dan­ske ’ prin­ses­sesko­le’, gen­kend­te smi­len­de og lat­ter­mildt fle­re af bu­tik­ker­ne.

Især vak­te det stor be­gej­string, da de til­knyt­te­de sku­e­spil­le­re spil­le­de den kend­te sce­ne fra Ma­ta­dor, hvor Lau­ra til Maudes be­styr­tel­se si­ger sin stil­ling op.

Kro­nen på vær­ket fik Prins­ge­ma­len, da han lag­de sig un­der bar­ber­k­ni­ven i H. Ni­co­lai­sens fi­ne bar­ber­sa­lon - skar­pt over­vå­get af oberst Ha­ck­el, der som ægte mi­li­tærmand og vog­ter af tro­nen selv­føl­ge­lig skul­le be­vid­ne, at Prins­ge­ma­lens skægs­tub­be blev be­hø­rigt ra­get af med kniv, skum og bør­ste.

Tor­ben ’ Træsko’ Pe­der­sen vi­ste rundt, da prins Hen­rik, prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie af­lag­de be­søg i Bak­kens ko­pi af bank­di­rek­tør Var­næs’ stu­er i Kors­bæk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.