ULD FART

Es­sen måt­te over­gi­ve sig til kræf­ten

BT - - NYHEDER -

På et tids­punkt blev Bo Jes­sen er­klæ­ret rask, selv­om han skul­le gå til kon­trol­ler de næ­ste man­ge år. Men syg­dom­men vend­te tilbage. Og den hav­de spredt sig til fle­re or­ga­ner.

» Og da vid­ste Bo godt, hvor det bar he­nad - jeg tror han blev af­kla­ret med, at han vil­le dø af syg­dom­men, for han be­gynd­te at la­ve te­sta­men­te og plan­læg­ge sin be­gra­vel­se, « for­tæl­ler Kenn Egt­ved.

Og det er her, at den spe­ci­el­le af­skeds­ce­re­mo­ni duk- Bo Jes­sen po­rtræt­te­ret på en af tea­mets bi­ler ( tv.) ved ven­ner­nes far­vel. Fle­re hund­re­de var mødt frem, da Bo Jes­sen skul­le ud på sin sid­ste tur. Fo­tos: Dyja­me­dia ke­de op.

» Bo plan­lag­de, at vi skul­le drif­te rundt om rust­vog­nen. Det in­si­ste­re­de han på. Des­u­den hav­de han stren­ge krav til vog­nen: Det måt­te ik­ke væ­re en Ford, og den skul­le væ­re sølv el­ler sort. Kun­ne vi ik­ke fin­de det, så skul­le ki­sten ba­re om bag i min store BMW, « for­tæl­ler Kenn Egt­ved med et grin.

Det sid­ste far­vel

» Bo mis­se­de de før­ste par da­ge af DHB ( Dan­marks Hur­tig­ste Bil, red.) på Van­del Fly­ve­plads i star­ten af ju­ni, og så vid­ste vi godt, at den var gal. DHB var årets høj­de­punkt for Bo, så da vid­ste vi godt, at vi var ved at væ­re der­hen­ne, hvor klok­ken rin­ger ind. Og så duk­ke­de han al­li­ge- vel op om lør­da­gen, den 6. ju­ni, med sit il­tap­pa­rat. Han kun­ne sim­pelt­hen ik­ke la­de væ­re, « for­tæl­ler Kenn Egt­ved.

En uge se­ne­re var det slut, og Bo Jes­sen tab­te en­de­gyl­digt sin kamp mod kræf­ten.

Men ven­ner­ne sør­ge­de for at gi­ve ham et far­vel, han vil­le ha­ve sat pris på.

DRIF­TING I drif­ting gæl­der det om at til­fø­re nok kraft til bag­hju­le­ne for at få dæk­ke­ne til at slip­pe vej­gre­bet og star­te en ud­skrid­ning el­ler et ’ drift’. Når en bil først er i drift, gæl­der det om at hol­de den gen­nem svin­get ved at bru­ge en nø­je af­må­lt ba­lan­ce mel­lem kraft, brem­se og kon­trol af bi­lens he­ste­kræf­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.