Klas­sisk kva­li­tet

Væ­ve­ren og de­sig­ne­ren Kim Na­ver har udø­vet en be­ty de­lig ind­sats in­den for dansk tekstil­kunst. Nu fyl­der hun 75 år

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I DAG

Kunst­hånd­vær­ke­ren Kim Na­ver, der i dag fyl­der 75 år, er en af de store skik­kel­ser i den lange tra­di­tion i dansk tekstil­kunst, der stræk­ker sig op gen­nem det 20. år­hund­re­de.

In­spira­tion til møn­stre og mo­ti­ver kan sag­tens stam­me fra an­dre el­ler æl­dre kul­tu­rer. Men Kim Na­vers tæp­per er gen­nem­gå­en­de kla­re, kon­kre­te og non­fi gu­ra­ti­ve. De stør­re ar­bej­der sy­nes som skabt til at udsmyk­ke store rum i pri­va­te virk­som­he­der og i vel­færds­sta­tens in­sti­tu­tio­ner.

De ly­ser op, men har sam­ti­dig en stor ro over sig. Og i takt med, at det blev reg­len, at byg­ge­ri­er blev ud­sty­ret med kunst, har Kim Na­ver få­et man­ge op­ga­ver.

Far­ve og kom­po­si­tion

Blandt de mest mar­kan­te er vær­ker­ne til Na­tio­nal­ban­ken og A. P. Møl­ler, men og­så kir­ker og rå­d­hu­se lan­det over har nydt godt af Kim Na­vers be­mær­kel­ses­vær­di­ge ta­lent, hvor sans for far­ve og kom­po­si­tion hæn­ger ulø­se­ligt sam­men med en dyb for­stå­el­se for ma­te­ri­a­ler og frem­stil­ling.

Kim Na­ver lig­ger som nævnt i den store tra­di­tion i mo­der­ne dansk kunst­hånd­værk, der be­gynd­te med det næ­re sam­ar­bej­de mel­lem væ­ve­ren Ger­da Hen­ning og ar­ki­tek­ten Kaa­re Kl­int og for ek­sem­pel de to be­ty­de­li­ge kunst­hånd­vær­ke­re, Vi­be­ke Klindt og Lis Ahl­mann, som Kim Na­ver stod i læ­re hos. Eget værk­sted etab­le­re­de hun i 1966. Året eft er ind­gik hun og­så et sam­ar­bej­de om in­du­stri­elt frem­stil­let tekstil med først Co­til og si­den en ræk­ke an­dre virk­som­he­der som for ek­sem­pel Roy­al Co­pen­ha­gen, Pausti­an og Ge­org Jen­sens sølvs­med­je og da­ma­skvæ­ve­ri­er.

Til­delt livsva­rig ydel­se

Kim Na­vers tæp­per har ind­gå­et i et utal af grup­pe­ud­stil­lin­ger, mens se­pa­ra­t­ud­stil­lin­ger­ne ind­til vi­de­re har væ­ret få.

Blandt an­det på Kun­stin­du­stri­mu­se­et – i dag De­sign­mu­se­um Dan­mark – hvor hun og­så er re­præ­sen­te­ret. Blandt til­lidspo­ster kan frem­hæ­ves en be­sty­rel­ses­post i Sko­len for Brugs­kunst og et hverv som rå­d­gi­ver i for­bin­del­se med det store dan­ske kul­tur­frem­stød i Frankrig i slut­nin­gen af 1980er­ne.

Hun er med­lem af Den Frie Ud­stil­ling, lan­dets æld­ste kunst­ner­sam­men­slut­ning, og det er blot en af de til­lid­ser­klæ­rin­ger, hun har få­et.

Hun har og­så mod­ta­get Sta­tens Kunst­fonds tre­åri­ge le­gat og den livsva­ri­ge ydel­se, pri­ser fra Au­gusti­nus­fon­den, In­du­stri­rå­det, Dan­marks Na­tio­nal­bank, Knud Høj­gaards Fond og ik­ke over­ra­sken­de Bin­des­bøll Me­dalj­en.

Med Bin­des­bøll Me­dalj­en kan Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi for de Skøn­ne Kun­ster ud­mær­ke et men­ne­ske, der har ydet en høj ind­sats in­den for brugs­kunst.

Det har Kim Na­ver.

ONS­DAG 24. JU­NI 2015

Kim Na­ver, der fyl­der 75 år i dag, er en af de store pro­fi­ler in­den for dansk tekstil­kunst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.