SY­RI­EN SMI­DER ARA­FAT UD

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 32 år si­den 1983:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er en god ba­lan­ce mel­lem det, du tæn­ker i dag og det, du si­ger. Du er fuld af god ener­gi og go­de in­ten­tio­ner. Du øn­sker for­ny­el­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Vær var­som med, at du ik­ke har for store arm­be­væ­gel­ser. Små slag, tak. Det er fo­kus på ud­land, rej­ser el­ler ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du vil næ­sten gø­re hvad som helst for at kom­me i cen­trum. Det er vig­tigt, at du og­så har den in­dre på­s­køn­nel­se af dig selv. Tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Selv­om du har mas­ser af plig­ter og op­ga­ver for­an dig, så ta­ger du det he­le med ro. Du har en vis ev­ne til at ska­be har­moni om­kring dig i dag. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er ik­ke den bed­ste dag til fest og sam­men­kom­ster. Al­li­ge­vel for­mår du at hol­de ba­lan­cen og ska­be en god stem­ning om­kring dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvor me­get uro der er om­kring dig, så har du en ev­ne til at be­va­re fat­nin­gen. Du ska­ber en god stem­ning om­kring dig, uan­set hvor du er. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har mas­ser af frem­gang og go­de vin­de på din vej. Det er sna­re­re op til dig selv at kom­me i gang med det, som du in­derst in­de ger­ne vil. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Hav, vand el­ler ekso­ti­ske far­ver er i fo­kus i dag. Du har en med­fø­len­de ev­ne over­for di­ne med­men­ne­sker. Den får du po­si­tivt brug for i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

85). ( Svær 50). ( Mid­del 19). ( Nem

Sy­ri­en ud­vi­ser PLO­le­de­ren Yas­ser Ara­fat, der på sin si­de har be­skyldt præ­si­dent Ha­fez al- As­sad for at or­ke­stre­re et op­rør mod ham blandt hans ir­re­gu­læ­re styr­ker ba­se­ret i Sy­ri­en. De­mon­stra­tion i He­bron: Is­ra­el har in­va­de­ret Li­ba­non, split­tet PLO i man­ge lan­de og dræbt or­ga­ni­sa­tio­nens mi­li­tæ­re le­der i At­hen. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.