JESS, DET ER FA SNIT: 7,0

BT - - SPORTEN - EF­TER GRUP­PE­SPIL­LET:

U21- EM, GRUP­PE­SPIL

Mål: 1- 0 Falk ( 21.), 2- 0 Fi­s­cher ( 47.) Han løb ik­ke mod fl ok­ken af dan­ske­re – han sig­te­de di­rek­te eft er Dur­mi­si. Det var Brøndby- ba­ck­ens mål.

U21- land­stræ­ner Jess Thorup hav­de igen vist, at det er far, der be­stem­mer. Las­se Vi­gen var vraget sam­men med Pio­ne Si­sto, og så hav­de han fri­ske ben hos Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg og Vik­tor Fi­s­cher. De sid­ste var de mest klar, og to mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg duk­ke­de Fi­s­cher op.

Ajax- spil­le­ren skub­be­de sig fri in­de i fel­tet eft er et fris­park­sind­læg, og man­den med en selv­til­lid på stør­rel­se med Karls­bro­en score­de et af si­ne grim­me­ste mål i kar­ri­e­ren. Men hvil­ket et! Godt nok var den ramt skævt, men den tænd­te var­men i Prag. Se­mi­fi na­len var i hus, og der var ud­sigt til en tur til Rio.

Fan­t­om­red­ning

Det kun­ne end­da væ­re ble­vet en end­nu stør­re sejr. Vik­tor Fi­s­cher tvang Marko Dmi­tro­vic til en fan­t­om­red­ning, og et kvar­ter før tid vi­ste Dan­mark for før­ste gang prø­ver på det spil, vi ik­ke har set end­nu ved EM, men som vi ken­der dem for. Tre- fi re fl ot­te afl eve­rin­ger blev fl et­tet sam­men, Ni­co­laj Thom­sen blev spil­let fri med må­l­man­den, men af­slut­nin­gen var ik­ke god nok.

Det var til gen­gæld re­sul­ta­tet i grup­pens an­den kamp. Jess Thorup og sta­ben hav­de nok hå­bet næ­sten li­ge­så me­get på at bli­ve i Prag som de dan­ske fans, der i snart en uge har sej­let op af en å af tjek­kisk pils­ner. Det kun­ne kun la­de sig gø­re med po­int­tab til Tys­kland. El­lers skul­le tu­ren gå til Olo­mouc 300 km øst­på.

Som sagt – så gjort. Tjek­ker­ne for­må­e­de det, som Dan­mark ik­ke kun­ne. De fi k med et en­kelt po­int i 1- 1- op­gø­ret sør­get for, at der er lagt op til en lør­dag på ’ gym­na­sie­tur i vin­ter­fe­ri­en’- ni­veau. Her mø­der Dan­mark nem­lig num­mer to i Grup­pe B, der af­gø­res i aft en. BT ta­ger un­der­vejs tem­pe­ra­tu­ren på U21- dren­ge­ne og de­res chan­ce for at vin­de guld.

pro­cent

Yus­suf Poul­sen ta­ck­les af Ser­bi­ens La­zar Cirko­vic. Til høj­re fejrer Vik­tor Fi­s­cher den vig­ti­ge scor­ing.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.