Det er stort!

BT - - SPORTEN - Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

DE GJOR­DE DET s’gu, de dan­ske dren­ge. Spil­le­de sig i se­mi­fi na­len, ind­fri­e­de mål­sæt­nin­gen og op­hæ­ve­de en 23 år gam­mel for­ban­del­se for dan­ske U21- lands­hold til EM- slut­run­der. Dan­mark er ét af Eu­ro­pas fi re bed­ste lands­hold på ni­veau­et li­ge un­der de ’ rig­ti­ge’ lands­hold. Hur­ra for det.

De store for­vent­nin­ger holdt vand. De 90 mi­nut­ters grup­pe­fi - na­le mod ser­ber­ne var ild­då­ben for Thorups hold. De kun­ne syn­ke til bunds el­ler sæt­te sejl. De gjor­de hel­dig­vis det sid­ste.

Var det smukt og over­be­vi­sen­de? Nej, egent­lig ik­ke. De to ord har vi end­nu ik­ke haft grund til at fi nde frem ved den­ne slut­run­de. Det var me­re ky­nisk og kal­ku­le­ret. I de to ords mest po­si­ti­ve for­stand. For ved en slut­run­de er det li­ge så oft e de ky­ni­ske hold, der vin­der, som de, der prak­ti­se­rer ’ O Jogo Bo­ni­to’.

Nog­le drøm­me le­ver. Drøm­men om fi na­le, guld og den ul­ti­ma­ti­ve sejr. An­dre er ind­fri­et. Dan­mark sen­der et fod­bold­hold til de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro næ­ste år. Når A- dren­ge­ne ik­ke for­må­e­de at kva­li­fi ce­re sig til VM i Bra­si­li­en, må det næst­bed­ste væ­re et rød- hvidt hold til OL i sam­me land. Det lug­ter al­le­re­de små­se­xet! OG HER KOM­MER det så. Det ne­ga­ti­ve. For selv­føl­ge­lig er alt ik­ke ren be­ru­sel­se. Der er en smu­le ma­lurt i det tjek­ki­ske fa­døls­glas. De stør­ste dan­ske stjer­ner skin­ner ik­ke krystal­klart ved den­ne tur­ne­ring. Ik­ke end­nu.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er en frem­ra­gen­de fod­bold­spil­ler. Det vi­ste han fl ere gan­ge eft er pau­sen mod ser­ber­ne. Men han spil­ler ik­ke med helt sam­me gejst, ud­strå­ling og over­skud, som vi for ba­re et par uger si­den så på Alands­hol­det. Han lig­ner desvær­re en spil­ler, der ik­ke får helt sam­me gå­se­hud ud af et U21- EM som af kam­pe­ne på de ’ voks­nes’ lands­hold. Men det kan selv­føl­ge­lig væ­re træt­he­den, der ta­ler.

Og­så Yus­suf Poul­sen ser en smu­le ud­kørt ud. Han lig­ner sta­dig en mand, der drøm­mer sig til Thailands hvi­de sand­stran­de frem for Tjek­ki­ets grøn­ne fod- bold­ba­ner. Poul­sen træn­ger til fe­rie. Men før fl yet af­går, har han en se­mi­fi na­le. Or­det lig­ger godt i mun­den, ik­ke?

Det har han, for­di an­dre spil­le­re har glim­tet i det små. Jan­nik Vester­gaard og An­dreas Chri­sten­sen er et frem­ra­gen­de mid­ter­for­svar, og AaBs Ni­co­laj Thom­sen er ved at vok­se ud af Nord­jyl­land og den rød- og hvid­stri­be­de trø­je. MEN HAN HAR det især, for­di Jess Thorup har for­må­et at sam­men­sæt­te en en­hed af en fl ok for­ry­gen­de dyg­ti­ge spil­le­re. Thorup skal ha­ve stor ros. Ik­ke ba­re for si­ne dis­po­si­tio­ner om­kring bæn­ke­plad­sen til Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg mod ty­sker­ne, der faldt ud til land­stræ­ne­rens for­del. Nej, mest af alt for at ska­be et sundt mil­jø og kol­lek­tiv om­kring spil­ler­ne.

Dan­mark er ik­ke ba­re i se­mi­fi na­len. Vi er i se­mi­fi na­len som grup­pe­vin­der. For­an de ty­ske stor­fa­vo­rit­ter. Nu ven­ter to’eren fra EMs grup­pe B. Det kan bli­ve hvem som helst af Eng­land, Portu­gal, Ita­li­en og Sve­ri­ge. Vi kan slå dem al­le sam­men!

Dan­sker­ne jub­ler ef­ter det før­ste mål - nu ven­ter en spæn­den­de se­mi­fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.