’ Vi er ik­ke un­der­dogs’

Dan­mark har go­de mu­lig­he­der for at slå al­le de hold, der ven­ter i EM­se­mi­fi na­len på lør­dag, me­ner ch­eft ræ­ner Jess Thorup

BT - - SPORTEN - GLAD OG STOLT Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ sporten. dk, mi­cd@ sporten. dk

ONS­DAG 24. JU­NI 2015

’ EM- se­mi­fi na­le’ og ’ olym­pi­ske le­ge’. Det er ord, vi sjæl­dent får lov at jong­le­re med, når vi snak­ker dansk fod­bold. Men det æn­dre­de sig i aft es. De kom­men­de fi re da­ge vil luft en ose af se­mi­fi na­le og de kom­men­de man­ge må­ne­der vil sam­ba­to­ner­ne fra Rio de Ja­neiro og OL kun­ne hø­res i det fj er­ne.

De dan­ske U21- dren­ge er vi­de­re ved EM. En se­mi­fi na­le og et OL ven­ter nu på en af de bed­ste ge­ne­ra­tio­ner, dansk fo­bold har fo­stret i man­ge, man­ge år. Det er stort. Rig­tig stort. Der­for var glæden og­så til at ta­ge og fø­le på hos land­stræ­ner Jess Thorup, eft er at sej­ren på 2- 0 og før­ste­plad­sen i EMs grup­pe A var i hus.

» Jeg tror ik­ke, vi er klar det er vi selv­føl­ge­lig ik­ke til­fred­se med nu. Nu har vi stør­re am­bi­tio­ner. Nem­lig at gø­re en god fi gur og se, om vi kan kom­me vi­de­re fra se­mi­fi na­len, « ly­der det fra Thorup

Dan­mark spil­le­de for gan­ske ny­lig uaf­gjort med bå­de Sve­ri­ge og Portu­gal, mens hol­det sid­ste år be­sej­re­de Ita­li­en med 1- 0 på ude­ba­ne. Li­ge­gyl­digt hvem se­mi­fi na­lemod­stan­de­ren bli­ver, har det dan­ske hold der­for go­de mu­lig­he­der, vur­de­rer land­stræ­ne­ren.

» Jeg ved ik­ke, om vi vil væ­re un­der­dogs. Vi har en tro på os selv, der gør, at vi ik­ke er til­fred­se med ba­re at nå se­mi­fi na­len. Vi skal væ­re stol­te over det, Men når vi har nydt da­gen i dag ( i går, red.), må vi ik­ke læ­ne os tilbage. Det er svært at si­ge, hvem der vil væ­re fa­vo­rit­ter og hvem, der vil væ­re en fa­vo­rit­mod­stan­der. For mig er det vig­tigt, at vi går ud og spil­ler det spil, vi har spil­let i to af tre kam­pe i grup­pen. Gør vi det, har vi og­så mu­lig­hed for at kom­me vi­de- re fra se­mi­fi na­len. Selv om jeg er klar over, det sner­per til. Vi er op­pe blandt de – sam­men med os – fi re bed­ste i Eu­ro­pa, « slut­ter han.

Og man­den har ret.

Med spil­ler­ne i bag­grun­den jub­ler land­stræ­ner Jess Thorup ef­ter sej­ren over Ser­bi­en. Dan­mark spil­ler se­mi­fi­na­le lør­dag af­ten, men mod­stan­de­ren fin­des først i dag. Jess Thorup fast­slår, at Dan­mark kan be­sej­re dem al­le – en­ten Portu­gal, Eng­land, Sve­ri­ge el­ler Ita­li­en. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.