Sik­ker fa­vo­rit­sejr

Ef­ter en tø­ven­de og hal­ten­de start hav­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki in­gen pro­ble­mer med at spil­le sig vi­de­re til tred­je run­de i East­bour­ne

BT - - SPORTEN - OVER­VANDT PRO­BLE­MER Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Fo­to: AFP

Tur­ne­rings- fa­vo­rit­ten Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er klar til tred­je run­de i Aegon In­ter­na­tio­nal i East­bour­ne ef­ter en sik­ker sejr på 7- 6 ( 7/ 4), 6- 2 over Jar­mila Ga­j­do­sova fra Au­stra­li­en.

Den 24- åri­ge dan­sker kom el­lers skidt fra start ved – som så of­te før – at ta­be sit før­ste ser­ve­par­ti, men hun ar­bej­de­de sig godt ind i kam­pen og fik brudt tilbage til stil­lin­gen 5- 5 i før­ste sæt, der slut­te­de med tie­bre­ak. Her kom Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bedst fra start, men au­stra­li­e­ren sva­re­de godt igen og ud­lig­ne­de til 4- 4, in­den dan­ske­ren igen trak fra og vandt 7- 4.

I an­det sæt lyk­ke­des det for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki at få brudt au­stra­li­e­rens serv til 2- 1, og der­fra var det re­elt kun et spørgs­mål om tid og om sej­re­ns stør­rel­se. Og­så selv­om Jar­mila Ga­j­do­sova ved stil­lin­gen 1- 4 kortva­rigt fik bragt lidt spæn­ding om ud­fal­det ved at bry­de sin mod­stan­ders serv for an­den og sid­ste gang.

In­tet nyt un­der so­len

Stil­mæs­sigt var der ik­ke me­get nyt un­der so­len fra Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is si­de. Hun be­væ­ger sig sta­dig kun nø­digt frem i ba­nen, selv­om det net­op på det hur­ti­ge græs- un­der­lag of­te kan be­ta­le sig at ta­ge en chan­ce, for­di det sæt­ter mod­stan­de­ren un­der stør­re pres og gør det let­te­re at for­ud­se en even­tu­el re­tur­ne­ring.

I kam­pen i går var det nu hel­ler ik­ke nød­ven­digt at spil­le ag­gres­sivt, for den 28- åri­ge Ga­j­do­sova slog man­ge op­lag­te bol­de i net­tet og ud af ba­nen. Og på den må­de kun­ne Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki især i an­det sæt spil­le sik­kert og lukre­re på mod­stan­de­rens fejl.

Så­dan så hun nu ik­ke helt selv på det.

» Jar­mila Ga­j­do­sova er in­gen nem mod­stan­der. Hun ser­ver godt, og man skal væ­re men­talt stærk for at stå imod hen­de, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ef­ter sej­ren til TV3 Sport 2.

Har før vun­det tur­ne­rin­gen

Dan­ske­ren er top­se­e­det i tur­ne­rin- gen i East­bour­ne, da den for­sva­ren­de Wim­b­ledon- me­ster, Pe­tra Kvi­tova fra Tjek­ki­et, har måt­te mel­de for­fald på grund af hals­be­tæn­del­se. Man­ge spil­le­re bru­ger net­op tur­ne­rin­gen i East­bour­ne som op­varm­ning til Wim­b­ledon i næ­ste uge.

I tred­je run­de i Aegon In­ter­na­tio­nal ven­ter Svet­la­na Kuz­netsova fra Rusland, som lidt over­ra­sken­de vandt 6- 3, 6- 4 over Flavia Pen­net­ta fra Ita­li­en.

» Det bli­ver hel­ler ik­ke nemt. Svet­la­na er en god spil­ler, og hun har vun­det her før ( i 2004, red.). Men jeg kan godt li­de at spil­le her. Tur­ne­rin­gen er den per­fek­te for­be­re­del­se til næ­ste uge, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der vandt tur­ne­rin­gen i East­bour­ne i 2009.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki be­gynd­te skidt, men vandt for­holds­vis sik­kert sin kamp i an­den run­de i Aegon In­ter­na­tio­nal i East­bour­ne over Jar­mila Ga­j­do­sova fra Au­stra­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.