’’

BT - - SPORTEN - Bo Ham­bur­ger

Der har væ­ret ting i det kø­le­skab, som så sjove ud

til gem­me­ste­det’ bourg.

I Martin Ritt­sel og Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sens lej­lig­hed blev do­pin­gen op­be­va­ret i kø­le­ska­bet og her­fra di­stri­bu­e­ret vi­de­re til pri­mært ryt­te­re

i Luxem- på det dan­ske hold. Be­ta­lin­gen var 10.000 eu­ro, som per­so­nen, der stod for do­ping­frag­ten modt­og, fra ryt­ter­ne og over­før­te til Weltz, som i sid­ste en­de be­tal­te apo­te­ket i An­dor­ra.

Jo­hn­ny Weltz for­kla­re­de i rap­por­ten, at hol­dets da­væ­ren­de le­del­se, Alex Pe­der­sen og Tor­ben Køl­bæk, pres­se­de på for sport­s­li­ge resultater, og at han der­for så sig nødsa­get til at skaff e do­ping til hol­det. Bå­de Alex Pe­der­sen og Tor­ben Køl­bæk af­vi­ser dis­se an­kla­ger.

Iføl­ge An­ti Do­ping Dan- marks rap­port har en ræk­ke per­so­ner, her­un­der Bo Ham­bur­ger og Mi­cha­el Ras­mus­sen, for­talt, at der blev le­ve­ret do­ping­mid­ler til en lej­lig­hed i Luxem­bourg, hvor en af ryt­ter­ne på hol­det bo­e­de.

Over for BT be­kræft er Bo Ham­bur­ger, at de der bo­e­de i lej­lig­he­den var Martin Ritt­sel og Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sen.

» Jeg er sik­ker på, at det var Martin Ritt­sels lej­lig­hed do­pin­gen blev le­ve­ret til. Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sen bo­e­de der og­så, « si­ger han til BT.

Ud­over Martin Ritt­sel og Al­lan Jo­han­sen bo­e­de store de­le af hol­det og­så i Luxem­bourg. Der­for me­ner Bo Ham­bur­ger ik­ke, det var til­fæl­digt, hvor do­ping­lej­lig­he­den var pla­ce­ret.

» Det lå cen­tralt, for­di der bo­e­de en mas­se ryt­te­re i nær­he­den, « si­ger han.

Bo Ham­bur­ger kom al­drig selv i lej­lig­he­den, og han modt­og kun do­ping der­fra én gang. Men iføl­ge ham selv var der fl ere ryt­te­re på det dan­ske cy­kel­hold, som brug­te do­ping fra lej­lig­he­den i Luxem­bourg. Det fandt han ud af, da sport­s­di­rek­tør Jo­hn­ny Weltz bad Bo Ham­bur­ger om at le­ge inkas­so over for ryt­ter­ne, så Jo­hn­ny Weltz kun­ne få sin pen­ge.

Skænd­tes om be­ta­lin­gen

» Jo­hn­ny ( Weltz red.) hen­vend­te sig til mig og vil­le ha­ve, jeg skul­le hi­ve fat i nog­le ryt­te­re, som ik­ke hav­de be­talt ham. Men jeg hav­de ik­ke no­get med det at gø­re, så jeg stop­pe­de ham, in­den han for­tal­te mig no­gen nav­ne, « si­ger Bo Ham­bur­ger.

En på­stand der bak­kes op af rap­por­ten fra An­ti Do­ping Dan­mark, hvor der står, at der ‘ op­stod pro­ble­mer mel­lem ryt­ter­ne, når de skul­le for­de­le do­pin­gen og sør­ge for be­ta­lin­gen, som ske­te med ryt­ter­nes præ­mie­pen­ge’.

Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sen var man­den, der le­je­de den om­tal­te ’ do­ping- lej­lig­hed’ i Luxem­bourg i 2000. Her bo­e­de han sam­men med Martin Ritt­sel i et lil­le års tid, in­den han fl yt­te­de ud igen, da sven­ske­rens kæ­re­ste fl yt­te­de ind.

Han af­vi­ser ik­ke, at der kun­ne ha­ve væ­ret do­ping i de­res fæl­les lej­lig­hed.

» Der har væ­ret ting i det kø­le­skab, som så sjove ud. Men jeg spurg­te al­drig, hvad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.