D’ITZIG

Ærk, der le­der tan­ker­ne hen på ma­fi ame­to­der

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 24. JU­NI 2015 det var, « si­ger Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sen til BT, og til­fø­jer:

» Det kun­ne sag­tens væ­re vo­res lej­lig­hed, som bli­ver be­skre­vet i rap­por­ten. «

Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sen for­tæl­ler, at han al­drig selv har ta­get epo, men var vel vi­den­de om, at det var ud­bredt i cy­kel­mil­jø­et. Han in­drøm­mer, at han har ta­get det ulov­li­ge stof kor­ti­son ’ som al­le an­dre’ gjor­de det.

Ritt­sels 400 po­int

Al­le­re­de i 2013 kun­ne Mi­cha­el Ras­mus­sen for­tæl­le i sin bog ‘ Gul Fe­ber’ om Mar- tin Ritt­sels do­ping­lej­lig­hed, hvor Bjar­ke Sch­midt Ni­el­sen bo­e­de.

» ’ Han hav­de jo og­så he­le lej­lig­hed fuld af Epo i Luxem­bourg,’ sag­de Jo­hn­ny. Man­ge af CSC- ryt­ter­ne glem­te oft e at be­ta­le for de­res Epo hos Ritt­sel, hvad Jo­hn­ny var mug­gen over. Det var ham, der hav­de skaff et det fra Spa­ni­en, og der­for ham, de stod i gæld til, « skri­ver Ras­mus­sen.

Do­pin­gen var iføl­ge Mi­cha­el Ras­mus­sens bog med­vir­ken­de til, at Martin Ritt­sel kun­ne kø­re si­ne man­ge sej­re hjem.

» I min tid hos CSC tal­te jeg oft e med Jo­hn­ny Weltz om do­ping. Han for­tal­te mig om sven­ske­ren Martin Ritt­sel, som kør­te over 400 UCI- po­int ind i den tid, « skri­ver Ras­mus­sen i bo­gen.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Martin Ritt­sel, men han har ik­ke væ­ret mu­lig at få i ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.