DET BE­SKID­TE

De sam­me nav­ne går igen og igen, når ta­len fal­der på do­ping i dansk Jo­hn­ny Weltz Mi­cha­el Ras­mus­sen Bjar­ne Ri­is Rolf Sørense

BT - - SPORTEN - ED­DER­KOP­PE­SPIND Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Tid­li­ge­re hol­de­jer på Team CSC og T

Læ­ger­ne vid­ste det. Ryt­ter­ne vid­ste det – og le­del­sen ik­ke ba­re vid­ste det, de hjalp og­så med at or­ga­ni­se­re do­ping­mis­bru­get på Team CSC. Den læn­ge ven­te­de do­ping- rap­port fra An­ti Do­ping Dan­mark og Dan­marks Idræts­for­bund, der blev off ent­lig­gjort i går, af­slø­rer et hi­tid uset do­ping­mis­brug – og ik­ke mindst or­ga­ni­se­ret do­ping­net­værk i dansk cy­kel­sport.

Ved OL i 2004 blev do­ping smug­let ind i den dan­ske OL- lejr i en mu­si­k­af­spil­ler. Her prø­ve­de tre ud af de fem del­ta­gen­de dan­ske ryt­te­re at sprøjte sig til suc­ces.

I Luxem­bourg sad sport­s­di­rek­tø­ren på Team CSC, Jo­hn­ny Weltz, og ad­mi­ni­stre­re­de en do­ping­lej­lig­hed, hvor ryt­ter­ne kun­ne ta­ge hen og få fyldt de­po­ter­ne op.

På top­pen af kran­se­ka­gen sad Bjar­ne Ri­is. Hol­de­je­ren, der gang på gang på gang har næg­tet et­hvert kend­skab til do­ping på sit hold. Det bil­le­de blev punk­te­ret i går. Bjar­ne Ri­is over­væ­re­de iføl­ge rap­por­ten eg­ne ryt­te­re bli­ve dope­de, og han bad og­så li­ge­frem ryt­te­re om at skaff e do­ping til hold­kam­me­ra­ter.

Vi har op­li­stet det do­ping­net­værk af ryt­te­re og le­de­re, der har ken­de­teg­net dansk cy­kel­sport i Bjar­ne Ri­is’ mand­ska­bers stor­heds­tid – og hvad rap­por­ten for­tæl­ler om dem.

ONS­DAG 24. JU­NI 2015 Ri­is er­ken­der vis­se ting i An­ti Do­ping til Ty­ler Ha­milt­ons brug af bloddo­pi bloddo­ping. Men her stop­per enig at do­ping­mid­let kor­ti­son kun blev ligt re­le­vant’, pe­ger fle­re ryt­te­re – det dan­ske hold. Og at det var med di­rek­te på gårs­da­gens pres­se­mø­de

Rap­por­ten kon­klu­de­rer en­ty­dig mis­brug. Ri­is in­drøm­me­de 25 maj 2007 sy an­det bru­gen af epo, kor­ti­son og v BT har for­gæ­ves for­søgt at få en ko Har kørt un­der Bjar­ne Ri­is, Alex Weltz på Team CSC Har des­u­den Ham­bur­ger, Jes­per Ski­b­by, Ni­ck Lar­sen, Frank Høj, Bri­an Holm og ’ Rolf er ren’. Ra­diopro­gram­met M kampag­nen, der ud­stil­le­de Rolf do­pin­gin­drøm­mel­ser. Sam­me år de og in­drøm­me­de, hvad de fles og Tour de Fran­ce var ik­ke kun e som eks­pert­kom­men­ta­tor på TV tid­li­ge­re Ra­bo­bank- ryt­ter op­træd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.