E DU­SIN

Cy­kel­sport. Her er det be­skid­te dan­ske du­sin en Alex Pe­der­sen Frank Høj Bo Ham­bur­ger Jakob Pi­il

BT - - SPORTEN - Tin­koff- Saxo. Har re­la­tio­ner til al­le ryt­ter­ne.

ONS­DAG 24. JU­NI 2015 g Dan­marks- rap­port. Blandt an­det, at han kend­te ing – samt at han og­så selv tid­li­ge­re har be­nyt­tet ghe­den og­så. Mens Ri­is’ blandt an­det fast­hol­der, v brugt på Team CSC, når ’ de skøn­ne­de det læ­geu­af­hæn­gigt af hin­an­den – på, at stof­fet flød på d Bjar­ne Ri­is’ ac­cept. An­ti Do­ping Dan­mark sag­de e, at man tror, at Bjar­ne Ri­is til­ba­ge­hol­der vi­den. gt, at Bjar­ne Ri­is kend­te til ryt­ter­nes do­ping- yste­ma­tisk do­ping i pe­ri­o­den 1993- 98 – blandt vækst­hor­moner. om­men­tar fra Bjar­ne Ri­is. x Pe­der­sen og Jo­hn­ny kørt sam­men med Bo ki Sø­ren­sen, Ni­co­laj Bo

Jakob Pi­il. Mon­te Car­lo kør­te i 2013 Sø­ren­sens mang­len­de r lod han pa­ra­der­ne fal­ste godt vid­ste. Sej­re­ne i Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge et re­sul­tat af hård træ­ning. Rolf Sø­ren­sen har V2 sta­dig sin dag­li­ge gang i cy­kel­mil­jø­et. Den der ik­ke i An­ti Do­ping Dan­mark- rap­por­ten. Fo­to: Hen­ning Bagger, As­ger La­de­fo­ged, Nils Meilvang, Mads Nis­sen, Ni­ko­lai Li­na­res, Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen, Claus Fi­sker og Iris

Har væ­ret sport­s­di­rek­tør på Team CSC i en år­ræk­ke, da hol­det star­te­de. Fik se­ne­re sel­skab i le­del­sen af Bjar­ne Ri­is og Jo­hn­ny Weltz. var på hol­det sam­ti­dig med Bo Ham­bur­ger, Ni­cki Sø­ren­sen, Jakob Pi­il, Mi­cha­el Ras­mus­sen, Bri­an Holm og Ni­co­laj Bo Lar­sen. Alex Pe­der­sens navn er gen­nem­gå­en­de i rap­por­ten på grund af hans rolle som sport­s­di­rek­tør. Rap­por­ten pe­ger på, at Alex Pe­der­sen har et stort le­del­ses­mæs­sigt an­svar for, at der ik­ke blev gre­bet ind over for do­ping. Rap­por­ten kom­mer og­så med et kon­kret ek­sem­pel på hans in­vol­ve­ring.

’ Da­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør på CSC- hol­det, Alex Pe­der­sen, har til un­der­sø­gel­ses­grup­pen for­talt, at Bjar­ne Ri­is før sid­ste en­kelt­start i Tour de Fran­ce i 2002, hvor Ty­ler Ha­milt­on lå nr. 14., vil­le ha­ve, at Ha­milt­on skul­le ha­ve kor­ti­son uden at væ­re ska­det – og der­med som do­ping. Hol­det var ud­gå­et for kor­ti­son, og Ri­is vil­le ha­ve Alex Pe­der­sen til at få læ­ger­ne til at med­brin­ge kor­ti­son. Det vil­le Pe­der­sen ik­ke, og det var iføl­ge Pe­der­sen bl. a. be­gyn­del

sen til en­den for Pe­der­sens til­knyt­ning til Team CSC.’ Kør­te for Team CSC i 2004. Var der­u­d­over med Ni­cki Sø­ren­sen, Mi­cha­el Ras­mus­sen, Frank Høj og Bo Ham­bur­ger til OL i 2004. I ADDs rap­port for­tæl­ler Mi­cha­el Ras­mus­sen, at Høj i den dan­ske lejr un­der OL sam­me år tog do­ping­s­tof­fet sy­na­ch­ten sam­men med Ras­mus­sen selv og Ni­cki Sø­ren­sen. Det skul­le an­gi­ve­ligt væ­re Høj, der hav­de smug­let stof­fet ind i OL- lej­ren. Mens Mi­cha­el Ras­mus­sen og Ni­cki Sø­ren­sen er­ken­der at ha­ve be­nyt­tet sy­na­ch­ten un­der OL, har Frank Høj be­næg­tet alt. ADD fin­der det ’ me­re sand­syn­ligt end ik­ke sand­syn­ligt’, at Frank Høj brød do­ping- reg­ler­ne. Kør­te for Bjar­ne Ri­is, Alex Pe­der­sen og Jo­hn­ny Weltz. Var hold­kam­me­rat med Jes­per Ski­b­by, Ni­cki Sø­ren­sen, Jakob Pi­il og Ni­co­laj Bo Lar­sen. Blev kon­tak­tet af Ri­is i 2000, der bad ham skaf­fe do­ping til hol­dets pro­fil Jörg Jaks­che. Da Team CSCs store stjerne, Lau­rent Ja­la­bert, blev ska­det i 2001, fik Ham­bur­ger og­så en op­ring­ning fra Ri­is. ’ Nu lig­ger det på di­ne skul­dre, og du ved jo godt, hvad der skal til,’ lød be­ske­den iføl­ge rap­por­ten. Ri­is kan dog ik­ke gen­ken­de hi­sto­ri­en. Bo Ham­bur­ger har tid­li­ge­re er­kendt kon­ti­nu­er­ligt at ha­ve ta­get epo – samt at ha­ve for­søgt sig med vækst­hor­mon. Kør­te un­der Bjar­ne Ri­is, Alex Pe­der­sen og Jo­hn­ny Weltz. Var hold­kam­me­ra­ter med Ni­cki Sø­ren­sen, Jakob Pi­il, Bo Ham­bur­ger og Rolf Sø­ren­sen. Er al­drig ble­vet dømt for do­ping. Da han kør­te for Team Ac­cep­tcard i 1998, blev han te­stet po­si­tiv for brug af nan­dro­lon ved et seks­da­ge­sløb i Grenob­le. Han blev dog se­ne­re fri­kendt, for­di B- prø­ven vi­ste en langt min­dre vær­di.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.