Rap­por­tens mang­ler

BT - - SPORTEN -

HVIS RET SKAL væ­re ret, bur­de do­pin­grap­por­ten, der kom i går, ik­ke fo­re­gi­ve at om­hand­le pe­ri­o­den 1998- 2015, men nær­me­re 1998- 2005. For det er be­kla­ge­lig­vis uhy­re småt med af­slø­rin­ger, der lig­ger min­dre end 10 år tilbage i ti­den. Så­dan er det, når al­le vid­ner med­vir­ker på fri­vil­lig ba­sis og får al­le ci­ta­ter til god­ken­del­se – så stop­pe­de al­le sjovt nok med at dope sig, li­ge før for­æl­del­ses­fri­sten ud­løb.

Der­med er sel­ve un­der­sø­gel­sens for­mat år­sa­gen til, at der ik­ke har kun­net fi ndes en ene­ste hæn­del­se, der kan fø­re til en ka­ran­tæ­ne, hvil­ket na­tur­lig­vis af­tvin­ger spørgs­må­let, om for­ma­tet kan bru­ges til an­det end at af­dæk­ke hi­sto­ri­ske fakta. JEG HAV­DE HÅ­BET, der vil­le væ­re me­re kød på nu­ti­dens for­hold i cy­kel­spor­ten. Jeg er sik­ker på, at der er ble­vet spurgt, og kræft er­ne bag un­der­sø­gel­sen har da og­så en for­mod­ning om, hvor­dan man om­går reg­ler­ne i dag. Men vi kom­mer ik­ke for al­vor tæt på, for­di der ik­ke er kon­se­kven­ser for­bun­det ved at ud­ta­le sig us­andt el­ler ufuld­stæn­digt.

Det er tan­ke­væk­ken­de, at de tre stør­ste do­ping- skan­da­ler i ny­e­re tid – Festi­na i 1998, Ope­ra­cion Pu­er­to i 2006 og Lan­ce Arm­strong i 2012 – al­le var sa­ger, hvor ret­sin­stan­ser var in­vol­ve­ret. Her var der ik­ke ta­le om fri­vil­lig med­vir­ken og god­ken­del­se af ci­ta­ter, men om helt kon­kre­te trus­ler, der fi k folk til at ta­le. JEG HAR STOR respekt for det ar­bej­de, der er lagt i do­pin­grap­por­ten, men som Mor­ten Møl­holm, di­rek­tør i DIF, selv på­pe­ge­de, er man klar over, at man alt for sent re­a­ge­re­de på mi­stan­ken om et be­tændt mil­jø. Det er ik­ke nok at gå eft er den po­si­ti­ve prø­ve ale­ne, hvil­ket de 500 ne­ga­ti­ve test, Lan­ce Arm­strong le­ve­re­de, er syn­ligt be­vis på. Nej, der skal hand­les, når ryg­ter­ne op­står – hvil­ket i cy­kel­spor­tens hen­se­en­de var for langt over 15 år si­den. Den lek­tie må ik­ke glem­mes.

Jeg har et langt me­re op­ti­mi­stisk syn på cy­kel­spor­ten i dag end for 10 år si­den. Uden at jeg vil stemp­le mig selv som naiv. Selv­føl­ge­lig er der snyd, men blod­pas­set, test uden for kon­kur­ren­ce og den stig­ma­ti­se­ring, der føl­ger med en do­ping­dom, har æn­dret en del. Sel­ve kul­tu­ren er – i store de­le af Eu­ro­pa – og­så æn­dret, men det vil til en­hver tid væ­re fryg­ten for op­da­gel­se, der er det vig­tig­ste vå­ben. Og her har do­pin­grap­por­ten af­slø­ret, at sel­ve un­der­sø­gel­ses­me­to­den ik­ke er nok. Der skal an­der­le­des pres­sions­mid­ler til, hvis ik­ke- fy­si­ske be­vi­ser skal ha­ve en chan­ce for at kom­me frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.