RI­IS VID­STE DE

BT - - SPORTEN - DYBT IN­VOL­VE­RET Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Bjar­ne Ri­is vid­ste, at hans ryt­te­re på Team CSC dope­de sig. Det frem­går af An­ti Do­ping Dan­mark og DIFs do­pin­grap­port, der blev ud­gi­vet i går, og hvori det kom­mer frem, at Bjar­ne Ri­is selv brug­te bloddo­ping som ak­tiv og og­så kend­te til Ty­ler Ha­milt­ons tæt­te sam­ar­bej­de med do­ping­læ­gen Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes.

Det­te er over­blik­ket over, hvad der står i rap­por­ten om Bjar­ne Ri­is.

RAP­POR­TEN KOM­MER IND » En kil­de, som var en del af Team CSC- hol­det i 2008, og som øn­sker at væ­re ano­nym, har op­lyst til un­der­sø­gel­ses­grup­pen, at (...) Car­los Sa­stre, som kør­te for Team CSC 2002- 2008, har for­talt ved­kom­men­de, at Bjar­ne Ri­is i 2008 op­for­dre­de ham ( Sa­stre) til at bru­ge bloddo­ping med små po­ser. Ri­is skul­le ha­ve sagt til Sa­stre: ’ I gu­ess you could still use small blood bags. The ot­hers are using it. We know for su­re that Di­scove­ry are using it.’ (’ Jeg tror, du sta­dig kan ta­ge små po­ser blod. De an­dre bru­ger det. Vi ved med sik­ker­hed, at Di­scove­ry bru­ger det.’, red.)

KIL­DEN TROR, AT » Bjar­ne Ri­is har til un­der­sø­gel­ses­grup­pen op­lyst, at det er kor­rekt, at Sa­stre har for­talt ham, at han var vred og føl­te, at Ri­is hav­de op­mun­tret ham til at bru­ge bloddo­ping. Ri­is si­ger imid­ler­tid til un­der­sø­gel­ses­grup­pen, at Sa­stre har mis­for­stå­et ham. Iføl­ge Ri­is fo­re­gik sam­ta­len mel­lem Ri­is og Sa­stre på de­res fæl­les ho­tel­væ­rel­se i for­bin­del­se med træ­ning i al­per­ne op til Tour de Fran­ce i 2008 og dre­je­de sig om, hvor­vidt der fort­sat var ryt­te­re, der tog bloddo­ping. Ri­is har - iføl­ge Ri­is selv - un­der sam­ta­len sagt, at det sta­dig var mu­ligt at bloddope sig, og Sa­stre må iføl­ge Ri­is ha­ve mis­for­stå­et det­te og ta­get det som en op­for­dring. «

ONS­DAG 24. JU­NI 2015

på en epi­so­de i 2008, hvor en ano­nym kil­de for­tæl­ler, at Bjar­ne Ri­is op­for­dre­de Car­los Sa­stre til at ta­ge bloddo­ping un­der Tour de Fran­ce i 2008.

Ri­is hav­de den­ne vi­den om Di­scove­ry fra Ivan Bas­so, som kør­te for Di­scove­ry i 2007. Den­ne op­for­dring fra Ri­is til Sa­stre skul­le iføl­ge den ano­ny­me kil­de ha­ve væ­ret en med­vir­ken­de år­sag til, at Sa­stre på trods af sin Tour de Fran­ce­sejr i 2008 for­lod Team CSC i 2008, står der i rap­por­ten. Iføl­ge Bjar­ne Ri­is bygger sa­gen på en mis­for­stå­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.