’ Jeg er skuff et over Ri­is’

BT - - SPORTEN - Q AND A Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Di­rek­tør for Dan­marks Idræts­for­bund, Mor­ten Møl­holm Hansen, har sam­ar­bej­det med An­ti Do­ping Dan­mark om den store do­pin­grap­port Er det fru­stre­ren­de, at I - på grund af for­æl­del­ses­fri­sten - ik­ke kan stille Bjar­ne Ri­is til an­svar for de over­træ­del­ser, han har er­kendt?

» Selv­føl­ge­lig vil­le vi ger­ne ha­ve rejst en egent­lig sag, for­di vi egent­lig ger­ne vil straff e folk, der har be­gå­et no­get for­kert. Men jeg er ik­ke skuff et. Jeg er der­i­mod stolt over, at vi har kun­net få nog­le ting frem, som in­gen an­dre har kun­net få frem. Vi har sat et fo­kus på et mar­kant le­del­ses­svigt. Og det vig­tig­ste er egent­lig virk­nin­gen fremad­ret­tet, og at vi har kun­net kom­me med nog­le an­be­fa­lin­ger. Det er jeg stolt af. «

Ri­is kun­ne ha­ve lagt al­le kort på bor­det, da han in­drøm­me­de sit eget do­ping­mis­brug i 2007. Det gjor­de han ty­de­lig­vis ik­ke. Er det skuf­fen­de?

» Jeg er selv­føl­ge­lig al­tid skuff et, når der er no­gen, der gør no­get for­kert. Jeg el­sker cy­kel­spor­ten - og idræt ge­ne­relt. Og do­ping, mat­ch­fi xing osv. er no­get, der er altø­de­læg­gen­de for idræt­ten, så selv­føl­ge­lig er jeg skuff et, når folk gør no­get for­kert. Det er jeg ge­ne­relt, og det er jeg og­så over Bjar­ne Ri­is. Men un­der­sø­gel­sen har ik­ke hand­let om moral­ske op­stød, men om kon­kret at af­dæk­ke nog­le fak­tu­el­le ting. Jeg kan ba­re kon­sta­te­re, at der er no­gen, der har for­brudt sig mod nog­le reg­ler, og det er sim­pelt­hen for dår­ligt. «

Har Ri­is for­talt jer he­le sand­he­den?

» I rap­por­ten er­ken­der han to nye for­hold ( at han kend­te til Ty­ler Ha­milt­ons bloddo­ping, og at han selv bloddope­de sig, red.), og så er der nog­le for­hold, han ik­ke er­ken­der, men hvor vi vur­de­rer, at vi tror me­re på nog­le an­dre. Det er vo­res vur­de­ring, at han ik­ke si­ger he­le sand­he­den. «

Har Ri­is en frem­tid i cy­kel­spor­ten?

» Det skal jeg ik­ke gø­re mig klog på. Men jeg kan hen­vi­se til vo­res an­be­fa­lin­ger om et eg­net­heds­kri­te­ri­um for at kun­ne få li­cens som sport­s­di­rek­tør, hol­de­jer osv. At man sim­pelt­hen fo­re­ta­ger en vur­de­ring, om per­so­ner har få­et gjort op med for­ti­den og for­talt sand­he­den. For vi kan se, at når folk har en uer­kendt do­ping­for­tid, har an­dre folk klem­mer på dem, og så er det svært for dem at kom­me ud af ’ sny­de- kul­tu­ren’. «

Hvad er det for en men­ta­li­tet, der har præ­get Ri­is’ ge­ne­ra­tion af cy­kel­ryt­te­re?

» Det er en men­ta­li­tet, hvor man dy­best set ik­ke føl­te, at man gjor­de no­get for­kert. Man føl­te, at reg­len var, at det var ok at gø­re det, så læn­ge man ik­ke blev op­da­get. Det var en syg kul­tur. «

Er det ik­ke lidt på­fal­den­de, at det væl­ter frem med in­drøm­mel­ser nu, hvor ryt­ter­ne bli­ver be­skyt­tet af for­æl­del­ses­fri­sten?

» Det er klart, at det er på­fal­den­de, hvad man er vil­lig til at snak­ke om li­ge op til for­æl­del­ses­fri­sten. Men det er ik­ke over­ra­sken­de. Og jeg me­ner ik­ke, at det un­der­mi­ne­rer tro­vær­dig­he­den i de ud­sagn, vi bru­ger i rap­por­ten. Fle­re af de folk , vi har talt med – ek­sem­pel­vis Mi­cha­el Ras­mus­sen, Jörg Jaks­che og Ty­ler Ha­milt­on - er jo ble­vet straff et for til­stå­el­ser in­den for for­æl­del­ses­fri­sten. «

Vil gø­re rent bord

Hvor­dan skal vi for­hol­de os til per­so­ner­ne, der har bi­dra­get til rap­por­ten?

» Po­si­tivt! Jeg kø­ber ik­ke den med, at for­di en ryt­ter har ta­get do­ping i sin for­tid, er han løg­ner for al­tid. I det se­kund, man læg­ger kor­te­ne på bor­det, er det, for­di man øn­sker at gø­re rent bord. Men det pas­ser tit sy­ste­met fi nt at si­ge ’ ham kan vi ik­ke sto­le på, for han har lø­jet tid­li­ge­re’. Men det er i mi­ne øj­ne en ek­stremt un­der­lig ar­gu­men­ta­tion, for­di så kan man jo al­drig no­gen­sin­de sto­le på no­gen som helst. «

Bjar­ne Ri­is er­kendt, at han selv som ak­tiv tog bloddo­ping, og at han vid­ste, at hans stjer­ne­ryt­ter Ty­ler Ha­milt­on var kli­ent hos den kon­tro­ver­si­el­le span­ske do­ping­læ­ge, Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes. Ri­is af­vi­ser dog, at han har op­for­dret Ha­milt­on til at dope sig: » Bjar­ne Ri­is har er­kendt, at han som hol­de­jer og le­den­de sport­s­di­rek­tør, mens Ty­ler Ha­milt­on var an­sat på Ri­is’ hold, var vi­den­de om, at Ty­ler Ha­milt­on sam­ar­bej­de­de med Fu­en­tes om brug af bloddo­ping. «

i rap­por­ten, at han har be­nyt­tet sig af bloddo­ping. Det er nye op­lys­nin­ger, som han ik­ke nævn­te, da han i 2007 in­drøm­me­de, at han hav­de brugt do­ping i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re. » Bjar­ne Ri­is er­ken­der over for un­der­sø­gel­ses­grup­pen at ha­ve ta­get bloddo­ping en en­kelt gang i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re på Team Tele­kom. Iføl­ge Ri­is ske­te det i for­bin­del­se med Tour de Fran­ce i 1997. Blo­det blev ta­get ud tid­li­ge­re på året på Ri­is’ bopæl i Luxem­bourg og blev ge­nind­ført på et ho­tel­væ­rel­se - sand­syn­lig­vis midt un­der Tou­ren i 1997. Ri­is kan dog ik­ke hu­ske præ­cist hvor­når. Det var en læ­ge på Team Tele­kom, der as­si­ste­re­de Ri­is med bloddo­pin­gen, « står der i rap­por­ten.

Di­rek­tør i Dan­marks Idræts­for­bund ( DIF),

Mor­ten Møl­holm Hansen på pres­se­mø­det om do­pin­grap­por­ten i går.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.