Kan man fal­de dy­be­re end Ri­is? ’’

BT - - SPORTEN - Fo­to: Nils Meilvang

DEN LÆN­GE VEN­TE­DE ADDrap­port teg­ner et beskæm­men­de bil­le­de af Bjar­ne Ri­is som den store or­ke­stra­tor og ind­pi­sker, når det kom til bru­gen af do­ping. Det lig­ner et de­fi ni­tivt far­vel til man­den, der sat­te et dansk ba­se­ret top­hold på cy­kel­spor­tens ver­dens­kort.

Det kan vel egent­lig si­ges me­get kort; Bjar­ne Ri­is vid­ste besked. Han gjor­de in­tet for at stop­pe bru­gen af do­ping i sin tid som hol­de­jer. Og han holdt sig hel­ler ik­ke tilbage, når det kom til at skub­be si­ne ryt­te­re i den ret­ning, hvor kruk­ken med de for­bud­te og hy­per­po­ten­te stoff er be­fandt sig.

Det er det kla­re og en­ty­di­ge bil­le­de eft er en hur­tig over­fl yv­ning af den læn­ge ven­te­de ADDrap­port, hvor Bjar­ne Ri­is frem­står som ed­der­kop­pen i spin­dets mid­te. Og hvor bå­de læ­ger, sport­s­di­rek­tø­rer og ryt­te­re er en slags nyt­ti­ge fj ol­ser, der gør sig til for at tæk­kes ’ Den store Le­der’.

En an­den og li­ge så klar konklusion er, at alt i ADD- rap­por­ten fal­der for for­æl­del­ses­fri­sten. Hver­ken Ri­is el­ler an­dre in­vol­ve­re­de vil bli­ve rets­for­fulgt og straff et af spor­tens in­stan­ser. Det har væ­ret en tem­me­lig gra­tis om­gang.

Det er umu­ligt ik­ke at se Ri­is som en fal­den og fær­dig mand i mo­der­ne cy­kel­sport. An­dre bur­de føl­ge med ham

BE­TY­DER DET, AT ADD- rap­por­ten er li­ge­gyl­dig læs­ning?

Slet ik­ke. Når ind­hol­det er destil­le­ret, teg­ner der sig et bil­le­de af Bjar­ne Ri­is som en mand, der med stor ky­nis­me og løg­nen som sin ledsa­ger er vil­lig til at gå he­le vej­en. Og som hel­le­re end ger­ne brug­te si­ne ryt­te­re, så læn­ge det ik­ke kun­ne fal­de tilbage på ham selv.

En del af det vid­ste vi i for­vej­en. Men bil­le­det står kla­re­re nu.

Vi ved, at Ri­is nær­mest fra sin før­ste dag som le­der af det, der skul­le bli­ve dansk cy­kel­sports in­ter­na­tio­na­le fl agskib, sat­te sy­stem i tin­ge­ne. Ik­ke som med det fran­ske su­per­hold Festi­na, den span­ske ar­ma­da fra ON­CE og el­ler über­s­kurk, Lan­ce Arm­strongs, US Postal, må­ske. Men i en va­ri­ant, hvor der al­drig var tvivl om, hvad der kun­ne og skul­le gø­res. I hvert fald, hvis man var blandt præ­sta­tions­bæ­rer­ne på Team CSC- Ti­sca­li og si­den Team CSC.

Med sig har Ri­is haft sport­s­di­rek­tø­rer som Alex Pe­der­sen ( i den tid­li­ge fa­se) og si­den Jo­hn­ny Weltz, der mest af alt har fun­ge­ret som den æsel­lig­nen­de narko- ku­rer og provins- pus­her fra en lej­lig­hed i Luxem­bourg. Om ik­ke an­det ind­til Ri­is lod Weltz over­gå til en rolle som sponsor­k­lovn uden re­el ind­fl ydel­se på den sport­s­li­ge li­nie.

Vi ved og­så, at Ri­is var vi­den­de om Ty­ler Ha­milt­ons for­bin­del­se til den span­ske hek­sedok­tor Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes. Og at Fränk Schlecks ind­køb af et ’ træ­nings­pro­gram’ til godt og vel 50.000 kr. nu of­fi ci­elt er stemp­let ’ ik­ke sand­syn­ligt’.

Et an­det og li­ge så ty­de­ligt ind­tryk er, at hol­dets læ­ger med bel­gi­e­ren Joost de Ma­se­ne­er har væ­ret med­vir­ken­de til at dæk­ke over og slø­re do­ping­mis­bru­get. De har ik­ke stå­et med ka­ny­len klar og blod­po­ser i ær­met, men de har væ­ret fuldt og helt be­vid­ste om langt det me­ste i de lys­sky do­ping­kor­ri­do­rer. HVAD STÅR VI så tilbage med?

Ik­ke så me­get nyt, må­ske. Men det sig­na­le­ment, der teg­nes af især Bjar­ne Ri­is er beskæm­men­de.

Der er ik­ke me­get tilbage af den tak­ti­ske ta­lis­man, der ud­vik­le­de Team CSC bå­de øko­no­misk og sport­s­ligt til en stormagt i pro­fes­sio­nel cykling.

Om no­get frem­står Ri­is som en dybt an­lø­ben le­der­skik­kel­se, der og­så er den før­ste ved hånd­va- sken, så snart pro­ble­mer­ne op­står. Hvad en­ten det er med Bo Ham­bur­ger el­ler si­den Ivan Bas­so, der i 2006 blev fed­tet godt og grun­digt ind i den span­ske Ope­ra­cion Pu­er­to som stor­kun­de hos en gy­næko­log­ud­dan­net spe­ci­a­list i bloddo­ping.

I dag kan Ri­is nok tæl­le sit gyld­ne hånd­tryk eft er sal­get af Team Tin­koff - Saxo og Oleg Tin­ko­vs fy­ring i in­de­væ­ren­de for­år. Men eft er­mælet har få­et en me­re for­græm­met, me­re tar­ve­lig og lur­vet ind­pak­ning end hidtil.

Ri­is vil - og­så - bli­ve hu­sket for at ha­ve væ­ret en af de le­de­re, cy­kel­spor­ten egent­lig gør sig bedst i at gø­re op med. Det væ­re sig span­ske Ma­no­lo Saiz, den tid­li­ge­re Ariostea- boss Gi­an­car­lo Fer­ret­ti, el­ler US Postals helt igen­nem ryg­ge­s­lø­se ky­ni­ker Jo­han Bruy­ne­el, som i dag er krø­bet i bå­de fl yver- og skat­teskjul i Lon­don. BJAR­NE RI­IS VIL for­ment­lig sta­dig kun­ne mæn­ge sig med ven og Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen, der oft e er gå­et i bre­chen for det dan­ske sports- ikon, når det har brændt på. De to vil med vel­be­rå­det hu kun­ne for­mu­le­re skå­l­ta­le med en ind­for­stå­et ho­ved­rysten over de dan­ske me­di­ers sen­sa­tions­li­der­li­ge små­lig­hed, man­gel på ud­syn og fejl­ag­ti­ge ta­ke på mo­der­ne kon­kur­ren­ce­ev­ne. Om no­gen har Lars Sei­er Chri- sten­sen væ­ret loy­a­li­te­ten selv og for­sva­ret Ri­is mod de glub­s­ke me­die- ul­ve, selv om det har væ­ret opad bak­ke un­der­vejs.

Der vil med ga­ran­ti væ­re mas­ser af und­skyld­nin­ger og­så i de so­ci­a­le me­di­ers mud­der­grøft , der vil ta­le med selv­ret­fær­dig sans om Ri­is’ me­rit­ter, de store sej­re og den pa­ra­doksalt be­un­drings­vær­di­ge ev­ne til at bø­je reg­ler i ti­dens to­ne­klang.

M e n ik­ke de­sto mind r e : Det er u m u - ligt ik­ke at se Ri­is som en fal­den og fær­dig mand i mo­der­ne cy­kel­sport. An­dre bur­de føl­ge med ham. Som Asta­nas Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, BMCs Jim Ochowi­cz el­ler Ka­tus­has Vjat­che­slav Ekim­ov. Det er ba­re - i den­ne sam­men­hæng - en an­den hi­sto­rie. Ik­ke Ri­is’ hi­sto­rie.

JOUR­NA­LIST

ADD- rap­por­ten teg­ner et bil­le­de af Bjar­ne Ri­is som ed­der­kop­pen i spin­dets mid­te, som sær­de­les ak­tivt var im­pli­ce­ret i sy­ste­ma­tisk do­ping af ryt­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.