Ar­se­nal hen­ter Pe­tr Cech

BT - - SPORTEN -

CHEL­SEAS TJEK­KI­SKE MÅ­L­MAND,

Pe­tr Cech, er an­gi­ve­ligt mil­li­me­ter fra et skif­te til na­bo­ri­va­ler­ne fra Ar­se­nal.

Det er i hvert fald den en­gel­ske avis Daily Mails kla­re over­be­vis­ning. De me­ner at vi­de, at det nu er sik­kert, at den 33- åri­ge må­l­mand flyt­ter til den an­den en­de af Lon­don, og at Chel­sea mod­ta­ger 11 mil­li­o­ner pund ( ca. 115 mio. kr., red.) for ulej­lig­he­den.

Skif­tet ven­tes of­fent­lig­gjort in­den for de næ­ste par da­ge, og så vil Ar­se­nal- ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger langt om læn­ge få sin vil­je. Iføl­ge avi­sen for­søg­te Ar­se­nal nem­lig og­så at hen­te den ru­ti­ne­re­de må­l­mand tilbage i 2013, men den­gang vil­le José Mourin­ho ik­ke slip­pe sin ke­e­per.

Det vil­le han egent­lig hel­ler ik­ke den­ne gang - i hvert fald ik­ke til en liga­ri­val. I ste­det så Chel­sea- ma­na­ge­ren helst, at Cech skif­te­de til fran­ske PSG, men Chel­sea­e­jer Ro­man Abram­ovich har nu gi­vet grønt lys, så der skul­le ik­ke væ­re no­get til hin­der for, at hand­len bli­ver en re­a­li­tet.

Den fi­re­fol­di­ge Pre­mi­er League- vin­der for­ven­tes at skri­ve un­der på en kon­trakt med en uge­løn på, hvad der sva­rer til godt en mio. kr.. Iro­nisk nok, så vil Pe­tr Ce­chs før­ste of­fi­ci­el­le kamp for The Gun­ners bli­ve mod net­op Chel­sea, når de to Lon­don- klub­ber mø­des i Com­mu­ni­ty Shield- fi­na­len 2. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.