3,00

BT - - SPORTEN -

Det var de­ci­de­ret uhel­digt, at et vel­spil­len­de ita­li­ensk mand­skab ik­ke slog Portu­gal, og nu står man så i den si­tu­a­tion, at kun sejr tæl­ler i det­te op­gør. Det bør da og­så væ­re mu­ligt at få den. Eng­land har ik­ke im­po­ne­ret ved den­ne slut­run­de, og hav­de det ik­ke væ­ret for et lyk­ke­træf af Jes­se Lin­gard, hav­de eng­læn­der­ne og­så haft ryg­gen imod mu­ren. Selv om ta­bel­len si­ger no­get an­det, så har Ita­li­en væ­ret det bed­ste hold af de to un­der slut­run­den, og der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at de od­ds­mæs­sigt er sat som pæ­ne un­der­dogs i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.