’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K)

Det ser rig­tig svært ud

Ads­purgt om det be­ty­der, at det er de­fi ni­tivt, at De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke skal i re­ge­ring i den­ne om­gang, sva­rer Pa­pe:

» Det ser rig­tig svært ud, for jeg har sta­dig ik­ke få­et en til­ken­de­gi­vel­se på, at den of­fent­li­ge sek­tor ik­ke skal væ­re stør­re, at grund­skyl­den bli­ver fast­fros­set, top­skat­ten sat ned og at der kom­mer me­re po­li­ti på ga­den. «

Den kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand min­der sam­ti­dig om, at der li­ge i ha­len på re­ge­rings­grund­la­get blandt an­det skal for­hand­les en fi nans­lov og et po­li­ti­for­lig.

» Og jeg er da helt sik­ker på, at Lars Løk­ke, som den er­far­ne po­li­ti­ker han er, godt ved, at så er det godt at lyt­te til sit par­la­men­ta­ri­ske grund­lag, « si­ger Pa­pe .

Lars Løk­ke Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl nær­mer sig hin­an­den, og en VO- re­ge­ring ser ik­ke læn­ge­re umu­lig ud .

Fo­to: Scan­pix

Sø­ren Pa­pe har svært ved at se De Kon­ser­va­ti­ve i en Løk­ke­r­e­ge­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.