V og DF nær­mer sig hin­an­den

Mens Løk­ke for­hand­ler med DF, min­der LA om, at Løk­ke og Thu­le­sen Da­hl ik­ke kan tæl­le til 90 ale­ne

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RE­GE­RINGS­DAN­NEL­SE

Bog­stav­kom­bi­na­tio­ner­ne for lan­dets nye re­ge­ring svin­der i takt med, at par­ti­le­der­ne går ind og ud fra for­hand­lin­ger hos den kon­ge­li­ge un­der­sø­ger, Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Fler­tals­re­ge­rin­gen var død­født, og i går med­del­te De Kon­ser­va­ti­ve, at man ik­ke gør sig no­gen for­håb­nin­ger om mi­ni­ster­po­ster i den­ne om­gang.

Iføl­ge po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re er der me­get, der pe­ger i ret­ning af en VO- re­ge­ring, og Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har og­så bå­de væ­ret til en pri­vat mid­dag hjem­me hos Løk­ke tirs­dag af­ten og haft fl ere ti­mer ved for­hand­lings­bor­det på Chri­sti­ans­borg end Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve.

Thu­le­sen Da­hl for­kla­rer si­tu­a­tio­nen med, at Løk­ke har en ’ in­ter­es­se i at væ­re ret af­kla­ret med Dansk Fol­ke­par­ti’ på grund af par­tiets nu 37 man­da­ter.

» Det af­gø­ren­de er, om uove­r­ens­stem­mel­ser­ne kan over­vin­des i et om­fang, så det er re­le­vant for os at gå med i re­ge­rin­gen - og det ar­bej­der vi på, for det er ik­ke så­dan, at vi er skræmt af tan­ken om at sid­de i re­ge­ring, for­ud­sat at grund­la­get er i or­den, « sag­de DF- for­man­den.

Blå bloks to stør­ste par­ti­er er iføl­ge Thu­le­sen Da­hl ik­ke nå­et tæt­te­re på en afk la­ring. Men der kom i går ’ tek­ster på bor­det’.

Blø­der op på krav

Selv­om DF- for­man­den me­ner, at det især er Ven­stre, der må kom­me Dansk Fol­ke­par­ti i mø­de, kom han med en ud­mel­ding, der bredt tol­kes som, at han er ved at blø­de op på kra­vet om en vækst i den off ent­li­ge sek­tor på 0,8 pro­cent.

» Det er ik­ke et mål i sig selv. Det er en re­fl ek­sion over, hvad der skal til for at løft e op­ga­ver­ne i til­freds­stil­len­de om­fang. Må­let er et or­dent­ligt sund­heds­væ­sen, en vær­dig æl­dreple­je og or­dent­li­ge ar­bejds­vil­kår for po­li­ti­et , « sag­de Thu­le­sen Da­hl.

Løk­ke kvit­te­re­de med at un­der­stre­ge vig­tig­he­den af et par sa­ger, der står højt på DFs li­ste:

Ven­stre- for­man­den un­der­stre­ge­de eft er­føl­gen­de, at det og­så er vig­tigt, at han kan se sig selv i øj­ne­ne og gen­ken­de sit par­tis ret­ning i re­ge­rings­grund­la­get.

Sam­me krav har Li­be­ral Al­li­an­ces par­ti­le­der, An­ders Samu­el­sen, der i skar­pe ven­din­ger for­an den sam­le­de pres­se slog fast, at Løk­ke ik­ke kan tæl­le til 90 man­da­ter ale­ne med Dansk Fol­ke­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.