JAG NU DAGPENGESPØGELSET PÅ FLUGT ’’

Løk­ke ar­ver dag­pen­ge­pro­ble­met fra Thor­ning. Der er brug for nye reg­ler, men ik­ke en dag­pen­ge­ma­ski­ne

BT - - DEBAT -

Tror Lars Løk­ke Ras­mus­sen på spø­gel­ser? Der er i hvert fald ét ge­s­penst, han ger­ne vil væ­re fri for skal vi­se sig, når han for­ment­lig snart ryk­ker ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Dagpengespøgelset, der læn­ge har hær­get den po­li­ti­ske de­bat, skal ja­ges bort. ’ Vi har ik­ke brug for, at dagpengespøgelset van­drer rundt i det po­li­ti­ske de næ­ste år,’ er­klæ­re­de Løk­ke selv un­der valg­kam­pen. PRO­BLE­MER­NE, DER FULG­TE med VK- re­ge­rin­gens dag­pen­gere­form fra 2010, kom til at klæ­be ube­ha­ge­ligt til Thor­ning- re­ge­rin­gen i takt med, at over 55.000 le­di­ge mi­ste­de ret­ten til dag­pen­ge. Langt, langt fl ere end de 2.000- 4.000, som VK- re­ge­rin­gen for­ven­te­de vil­le fal­de ud af sy­ste­met.

Pro­ble­met blev sendt til hjør­ne for præ­cis et år si­den, da da­væ­ren­de be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ( S) ned­sat­te en kom­mis­sion til at kom­me med for­slag til et nyt dag­pen­ge­sy­stem. Op­ga­ven for Løk­ke & co. bli­ver at ska­be et dag­pen­ge­sy­stem, der ik­ke kon­stant be­hø­ver lap­pe­løs­nin­ger. Et sy­stem, der un­der­støt­ter fl ek­si­bi­li­te­ten på ar­bejds­mar­ke­det og er et øko­no­misk sik­ker­heds­net, når der er brug for det. Når Lars Løk­ke Ras­mus­sen og hans re­ge­ring mod­ta­ger kom­mis­sio­nens for­slag, må han kryd­se fi ngre for, at de kan ba­ne vej til et me­re hold­bart sy­stem end det nu­væ­ren­de. Ved­ta­get af et bredt fl er­tal. Spø­gel­set skal jo ger­ne ja­ges eff ek­tivt på fl ugt.

I den ud­skæld­te re­form blev ret­ten til dag­pen­ge hal­ve­ret fra fi re til to år. Sam­ti­dig blev kra­vet til genop­tje­ning af ret­ten til dag­pen­ge for­doblet fra et halvt til et helt år. Iføl­ge kil­der med ind­blik i kom­mis­sio­nens ar­bej­de bli­ver der nu ar­bej­det på to mo­del­ler, som beg­ge vil gø­re det let­te­re at genop­tje­ne ret­ten til dag­pen­ge. EN ’ TRAP­PE­MO­DEL,’ DER for ek­sem­pel kan for­kor­te genop­tje­nings­kra­vet til det hal­ve, mod at top­pen til gen­gæld grad­vist bli­ver skå­ret af dag­pen­gey­del­sen. Den mo­del er fag­be­væ­gel­sen ik­ke be­gej­stret for. En an­den mo­del, ’ kon­to­mo­del­len,’ vil la­de selv helt kor­te an­sæt­tel­ser ud­lø­se ret til dag­pen­ge. Jo læn­ge­re tid man har ar­bej­det, des fl ere dag­pen­ge spa­rer man op til på sin ’ kon­to.’ Den mo­del ser fag­be­væ­gel­sen an­der­le­des po­si­tivt på, og ar­bejds­gi­ver­ne vil for­ment­lig og­så kun­ne se for­de­le i en sti­gen­de in­ter­es­se for småjob og sæ­so­n­ar­bej­de. Den slags, som uden­land­sk ar­bejds­kraft ta­ger i dag. Hvor­for er der en in­ter­es­se for at skæ­re i ud­vik­lings­bi­stan­den, og hvad vil det be­ty de, hvis vi gør det?

Men ar­bej­det og lyk­ken er ik­ke gjort ved blot at lem­pe kra­vet til genop­tje­ning. Den slags ko­ster, og Løk­ke er ik­ke til sinds at ka­ste fl ere pen­ge i sy­ste­met. Her ven­ter mu­lig­vis en arm­læg­ning med Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Uan­set hvad er et ube­sva­ret og vig­tigt spørgs­mål, til hvil­ken ’ kurs’ de op­spa­re­de ar­bejds­ti­mer i et så­dant sy­stem skal kun­ne veks­les til dag­pen­ge­ret, uden at der går hul i bud­get­tet. Her kan ydel­ses­ni­veau og dag­pen­ge­pe­ri­o­de kom­me i spil. KOM­MIS­SIO­NER HAR DET med at bli­ve til syl­te­kruk­ker. Det sker for­hå­bent­lig ik­ke med dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen. For­hå­bent­lig når kred­sen af eks­per­ter og ar­bejds­mar­ke­dets par­ter frem til brug­ba­re an­be­fa­lin­ger, som et bredt po­li­tisk fl er­tal kan for­vand­le til en ny re­form. Der er brug for et nyt dag­pen­ge­sy­stem. Godt nok - og hel­dig­vis - er al­le de le­di­ge, der har mi­stet dag­pen­ge­ret­ten, ik­ke ’ fal­det ud’ til in­gen­ting. Men­ne­sker er kom­met i ar­bej­de og i ud­dan­nel­se, men en ker­ne er sat af. Det af­gø­ren­de er, at et nyt sy­stem bli­ver et re­elt sik­ker­heds­net - ik­ke en ’ dag­pen­ge­ma­ski­ne,’ der fast­hol­der men­ne­sker på pas­siv for­sør­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.