Tour de Fran­ce be­gyn­der om 10 da­ge. Har rap­por­ten om do­ping i dansk cy­kel­sport æn­dret på, om du vil se med el­ler ej?

BT - - DEBAT - På bt. dk/ le­der REN SPORT, TAK På bt. dk/ le­der DROP CYKLING PÅ TV På bt. dk/ le­der

Ja,

cykling er en rå­d­den sport

Nej,

jeg har for længst drop­pet tou­ren

Nej, jeg el­sker sta­dig cy­kel­sport

6.723 stem­mer på bt. dk

PIN­LIG SPORT

Jens Kyhn­æb

Det er pin­ligt, at dansk cy­kel­sport ik­ke får ryd­det op, så vo­res un­ge men­ne­sker ik­ke bli­ver på­vir­ket i ret­ning af do­ping- vej­en. Der er in­gen, der gi­der at se el­ler hø­re på folk, der har snydt sig til en sejr. Bå­de avi­ser og tv bur­de bla­ck­li­ste al­le do­ping­syn­de­re, og­så selv­om det er sket for man­ge år si­den. At Bjar­ne Ri­is ly­ver, he­le to gan­ge, vid­ner om en dår­lig moral og om en sport, hvor selv top­pen har mi­stet kon­trol­len. Lad os boy­kot­te cy­kel­spor­ten, ind­til den er ren igen.

Claus Jør­gen­sen

Jeg kan godt leve med, at Tou­ren ta­ger en uge me­re, hvis ba­re tu­ren er ren. Og nu vi er ved det, så vil jeg ger­ne se me­re til dan­ske ryt­te­re. De be­hø­ver ik­ke at vin­de. Jeg vil ger­ne se holdånd, sport­sånd og an­dre po­si­ti­ve dyder – så­gar hu­mor. Men ik­ke me­re af det ke­de­li­ge. Det må væ­re slut ( plea­se).

Jes­per

At løg­ne­ren og ty­vek­næg­ten Bjar­ne Ri­is over­ho­ve­det kan få lov til at be­skæft ige sig med no­get som helst in­den for cy­kel­spor­ten skri­ger jo til him­len. Lad ven­ligst vær med at sen­de cy­kel­sport på dansk tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.