Vækst som det mu­li­ges kunst

BT - - DEBAT -

Der fi ndes man­ge vel­kø­ren­de mil­jø- og ener­gi- virk­som­he­der i Dan­mark. Men fl ere af dem har snablen li­ge langt nok ne­de i de off ent­li­ge kas­ser. Det bør en borgerlig DF- in­fl ue­ret re­ge­ring kun­ne ret­te op på. En del er­hvervs­le­de­re er skep­ti­ske over for spe­ci­elt Dansk Fol­ke­par­ti. Men par­ti­et har før vist, at det kan bæ­re hen­sigts­mæs­si­ge for­slag igen­nem­snit.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.