Drabs­mand hav­de en psy

Gym­na­si­e­læ­re­ren var sy­ge­meldt

BT - - NF ER -

Met­te Faur­holt- Sehested

Ma­ria Christine Mad­sen En sky og in­tro­vert enspæn­der. Så­dan be­skri­ver na­bo­er 48- åri­ge PN, der tirs­dag gik amok og dræb­te 24- åri­ge Met­te Ma­rie Tang i bag­går­den ved den ejen­dom, hvor de beg­ge bor.

» Han holdt sig me­get for sig selv, og han var be­stemt ik­ke ty­pen, der på no­gen må­de vir­ke­de ag­gres­siv el­ler op­fa­ren­de. Han var me­get stille og ro­lig, men han stak på en el­ler an­den må­de lidt ud, « for­tæl­ler en na­bo, der ik­ke øn­sker at stå frem med navn. Hen­des ful­de iden­ti­tet er dog re­dak­tio­nen be­kendt.

PN fik i 2003 stil­let di­ag­no­sen pa­ra­noid psy­ko­se, og han har si­den væ­ret i me­di­cinsk be­hand­ling. Han har væ­ret i stand til at pas­se sit job som gym­na­si­e­læ­rer på Nord­fyns Gym­na­si­um, hvor han un­der- vi­ste i fy­sik og ma­te­ma­tik, frem til kort før jul sid­ste år, hvor han blev sy­ge­meldt.

På Nord­fyns Gym­na­si­um blev me­d­ar­bej­de­re og ele­ver i går ori­en­te­ret om drabs­sa­gen, hvor den tid­li­ge­re un­der­vi­ser er sig­tet.

Ef­ter an­hol­del­sen tirs­dag for­mid­dag har den 48- åri­ge op­holdt sig på en luk­ket retspsy­ki­a­trisk af­de­ling. Det er og­så der, han kom­mer til at op­hol­de sig un­der va­re­tægts­fængs­lin­gen, der fo­re­lø­bigt vil va­re fi­re uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.