’’

BT - - NF ER - PN, drabsankla­get gym­na­si­e­læ­rer

Hun skreg. Hun var døds­dømt

Han har gen­nem fle­re år lidt af psy­kisk syg­dom, og dom­mer Alex Ny­mark valg­te der­for at va­re­tægts­fængs­le ham i fi­re uger i sur­ro­gat på en luk­ket, retspsy­ki­a­trisk af­de­ling.

Tilbage med chok og sorg

Tilbage sid­der den dræb­tes fa­mi­lie og ven­ner med sor­gen over ta­bet. Met­te Ma­rie Tang kom fra den lil­le by Dynd­ved, der lig­ger ved Nord­borg på Als. Ef­ter at ha­ve få­et sin stu­den­terek­sa­men fra Stats­sko­len i Søn­der­borg i 2010, flyt­te­de den blon­de kvin­de til Oden­se, hvor hun læ­ste til far­ma­ceut på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Oden­se. Nyhe­den om hen­des død har ramt bå­de stu­de­ren­de og un­der­vi­se­re hårdt.

» Vi ud­tryk­ker den dy­be­ste med­fø­lel­se over for de ef­ter­lad­te. Der­u­d­over har vi in­gen be­mærk­nin­ger, « ly­der det fra se­kre­ta­ri­ats­chef i rek­tor­se­kre­ta­ri­a­tet på SDU, Jør­gen Schou.

Met­te Ma­rie Tang bli­ver be­skre­vet som en sød og glad ung kvin­de.

» Hun var den bed­ste og det mest ær­li­ge men­ne­ske, jeg no­gen­sin­de har kendt. Hun var ba­re... Jeg ken­der ik­ke an­dre, der ba­re var så helt igen­nem go­de, som hun var, « si­ger en af den dræb­tes ve­nin­der til BT.

Hun fik sent tirs­dag af­ten at vi­de gen­nem nog­le be­kend­te, at hen­des go­de ve­nin­de var gå­et bort.

» Så det kom vir­ke­lig som et chok, « for­tæl­ler ve­nin­den.

» Jeg kan ik­ke rig­tig... ud­ta­le mig om det. Jeg er me­get cho­ke­ret, « si­ger hun, mens hen­des stem­me fle­re gan­ge knæk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.