’’ Psy­ki­a­ter: En fryg­te­lig ulyk­ke­lig sag

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

Hav­de han få­et en or­dent­lig be­hand­ling, så hav­de han jo sand­syn­lig­vis ik­ke be­gå­et det drab

Hen­rik Day Poul­sen, retspsy­ki­a­ter BE­HAND­LINGS­KRÆ­VEN­DE for at dæm­pe hans pa­ra­noi­de tan­ker:

» Det er ik­ke usæd­van­ligt, at folk der har ube­hand­le­de psy­ko­ser ud­vik­ler pa­ra­noia og fø­ler sig for­fulgt og chi­ka­ne­ret uden grund. Det er fak­tisk en af de hyp­pig­ste symp­to­mer, der kan få psy­kisk sy­ge til at be­gå per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen:

» Det er og­så der­for, man skal sik­re sig, at folk, der har psy­ko­ser, bli­ver be­hand­let, for­di de fak­tisk kan bli­ve ret far­li­ge for de­res om­gi­vel­ser. «

Ét spørgs­mål må man iføl­ge retspsy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen stille sig selv, ef­ter at en gym­na­si­e­læ­rer tirs­dag gik amok og knivdræb­te en ung kvin­de i en bag­gård i Oden­se, for­di han føl­te sig for­fulgt og chi­ka­ne­ret: har han ta­get sin me­di­cin el­ler la­det væ­re?

Si­den 2003 har den 48- åri­ge gym­na­si­e­læ­rer PN væ­ret i me­di­cinsk be­hand­ling for en pa­ra­noid psy­ko­se. Men no­get kun­ne iføl­ge Hen­rik Day Poul­sen ty­de på, at han ik­ke har ta­get den me­di­cin, der var nød­ven­dig

’ Det er en far­lig til­stand’

De kan især væ­re far­li­ge, for­di de iføl­ge de­res lo­gik har ret til at for­sva­re sig, hvis de fø­ler sig chi­ka­ne­ret el­ler for­fulgt. Li­ge­som den 48- åri­ge PH gjor­de, for­kla­rer psy­ki­a­te­ren.

» Hvis man ik­ke får be­hand­let sin pa­ra­noi­de psy­ko­se, så kan man væ­re me­get ufor­ud­si­ge­lig. Det kan plud­se­lig blus­se op, og det kan væ­re en helt til­fæl­dig mand el­ler kvin­de på ga­den, som sæt­ter tan­keræk­ken i gang hos per­so­nen. Uden me­di­cin, så er det be­stemt en far­lig til­stand, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen og un­der­stre­ger, at han ik­ke ken­der sa­gen fra Oden­ses om­stæn­dig­he­der.

Det kan dog væ­re svært at få psy­kisk sy­ge per­so­ner til at ta­ge den nød­ven­di­ge me­di­cin, for­kla­rer han.

» Me­get of­te, når man har en psy­kisk syg­dom, er­ken­der man ik­ke, at det er en selv, der er syg. Det er om­gi­vel­ser­ne, der er sy­ge. Så hvor­for skul­le man un­der­læg­ge sig be­hand­ling?, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

Der­for be­teg­ner psy­ki­a­te­ren og­så dra­bet af den un­ge kvin­de i Oden­se som ’ fryg­te­lig ulyk­ke­lig’. Bå­de for den un­ge kvin­de, men og­så for den 48- åri­ge gym­na­si­e­læ­rer.

» Det er en gan­ske for­fær­de­lig sag for den her kvin­de. Men det er og­så for­fær­de­ligt for man­den. For hav­de han få­et en or­dent­lig be­hand­ling, så hav­de han jo sand­syn­lig­vis ik­ke be­gå­et det drab, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen og slut­ter:

» Han skal leve med det, han har gjort, re­sten af li­vet. Så den vir­ker så­dan set beg­ge ve­je. For det er jo ik­ke en hård­kogt for­bry­der, vi har med at gø­re. Det er der­for, de her sa­ger er så fryg­te­lig ulyk­ke­li­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.