’ Jeg er og­så en su­per­stu­dent’

Jes­si har mod al­le odds få­et sin blå HF- hue i hus med en snit på 4 - og er su­per­stolt

BT - - NF ER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Pri­vat­fo­to

LYK­KE­LIG OG STOLT

I dis­se da­ge sprin­ger stu­den­ter­ne ud, og i de fle­ste me­di­er er de så­kald­te su­per- stu­den­ter med re­ne 12- tal­ler ble­vet hyl­det for de­res dyg­tig­hed og flid.

Men det er ik­ke kun de dyg­tig­ste stu­den­ter, der fortje­ner et klap på skul­de­ren, me­ner den 22- åri­ge Jes­si Chri­sten­sen, der net­op har få­et den blå HF- hue på ho­ve­d­et ef­ter en af­slut­ten­de ek­sa­men i er­hverv­s­ø­ko­no­mi.

For selv­om den ny­bag­te stu­dent fra Her­føl­ge ik­ke kan pra­le af et to­cif­ret gen­nem­snit, for­be­hol­der hun sig al­li­ge­vel ret­ten til at kal­de sig su­per- stu­dent.

’ Jeg lig­ger på alt mel­lem 02 og 7, og jeg fø­ler mig som en su­per- stu­dent!

Selv­om jeg ik­ke lig­ger ka­rak­ter­mæs­sigt i den rig­ti­ge en­de, har jeg få­et min stu­den­terek­sa­men på trods af at al­le odds var imod mig!,’ skrev hun som en Fa­ce­book- kom­men­tar til en BT- ar­ti­kel om årets su­per- stu­den­ter.

Syv psy­ki­ske di­ag­no­ser

Hen­des HF- stu­die har nem­lig væ­ret præ­get af, at hun kæm­per med he­le syv psy­ki­ske di­ag­no­ser og der­for har væ­ret sy­ge­meldt i halv­de­len af de tre år, ud­dan­nel­sen va­rer.

En hård barn­dom med in­cest, vold og om­sorgs­svigt har ført til de man­ge di­ag­no­ser, der blandt an­det tæl­ler PTSD ( po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom, red.) og de­pres­sion.

Ik­ke al­le har tro­et på, at Jes­si Chri­sten­sen vil­le kun­ne gen­nem­fø­re ud­dan­nel­sen, men tak­ket væ­re en stærk vil­je og god støt­te fra bå­de kam­me­ra­ter og an­sat­te på VUC Kø­ge lyk­ke­des det al­li­ge­vel.

For­stå­en­de læ­re­re

» Det, der har hjul­pet mig mest, er de ven­ner, der har støt­tet mig og gi­vet mig et spark bagi, når jeg hav­de brug for det, « for­tæl­ler den ny­bag­te stu­dent til BT.

» Jeg har og­så haft god støt­te i min stu­di­e­vej­le­der, og læ­rer­ne har væ­ret for­stå­en­de om­kring mit fra­vær og og­så gi­vet mig op­ga­ver, jeg kun­ne la­ve der­hjem­me, « for­kla­rer hun.

Tre års hårdt slid slut­te­de alt­så igår, da Jes­si Chri­sten­sens mor sat­te den blå hue på dat­te­rens ho­ved, ef­ter hun hav­de få­et ka­rak­te­ren 4 i er­hverv­s­ø­ko­no­mi.

» Jeg var ba­re over­lyk­ke­lig, da jeg fik hu­en på – især for­di jeg har væ­ret syg i halv­de­len af ti­den. Jeg har tit få­et at vi­de af kom­mu­nen, at jeg ik­ke vil­le kun­ne kla­re den, « for­tæl­ler hun.

Jes­si Chri­sten­sen me­ner, at det store fo­kus på ka­rak­te­rer og su­per­stu­den­ter gør, at fle­re ri­si­ke­rer at bli­ve sy­ge og stres­se­de.

» Det er med til, at fle­re stræ­ber ef­ter at væ­re per­fek­te. Fle­re bli­ver fak­tisk me­re al­vor­ligt sy­ge af at skul­le pres­se sig selv så hårdt. Tal­le­ne er ik­ke med til at gø­re os til su­per- stu­den­ter, men det er vej­en der­til, « me­ner hun.

Li­ge nu står der en vel­fortjent som­mer­fe­rie på pro­gram­met for Jes­si Chri­sten­sen, men al­le­re­de til fe­bru­ar er det pla­nen, at hun igen skal på sko­le­bæn­ken:

» Jeg skal læ­se til pæ­da­gog i Roskil­de. Jeg hå­ber, jeg kom­mer ind, men sid­ste år blev al­le på kvo­te 2 god­kendt, så det reg­ner jeg med. Jeg el­sker børn, og jeg er især ble­vet in­ter­es­se­ret i børn med sær­li­ge be­hov. «

Jes­si Chri­sten­sen har med stæ­dig­hed og hårdt ar­bej­de få­et sin HF- hue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.