Mistænk­te for grov be­stik­kel­se på fri fod

BT - - NF ER - Ma­ja Ha­gedorn Hansen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HI­STO­RISK SAG

Østre Lands­ret om­stød­te sent ons­dag va­re­tægts­fængs­lin­gen af tre af de i alt seks mænd, der er sig­tet i dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste sag om be­stik­kel­se.

Tre af de mistænk­te er så­le­des snart på fri fod ef­ter at ha­ve sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den 9. ju­ni, men de er al­le fort­sat sig­te­de i sa­gen, skri­ver Østre Lands­ret i en pres­se­med­del­el­se.

Ef­ter et 13 ti­mer langt ma­ra­ton­mø­de idøm­te Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster el­lers al­le seks fi­re ugers va­re­tægts­fængsel grun­det frygt for, at de sig­te­de vil­le kun­ne på­vir­ke po­li­tiets efterforskning på fri fod.

Men i sin ken­del­se læg­ger Østre Lands­ret vægt på, at de tre har af­gi­vet for­kla­ring, samt at bå­de com­pu­te­re og te­le­fo­ner er be­slag­lagt af po­li­ti­et.

Glad og let­tet

’ Lands­ret­ten har for de tre løslad­te lagt sær­lig vægt på, at mi­stan­ke­grund­la­get har et fak­tu­elt af­græn­set om­fang, og at der ik­ke er fun­det grund­lag for at an­ta­ge, at dis­se sig­te­de på fri fod vil kun­ne van­ske­lig­gø­re for­følg­nin­gen i sa­gen,’ skri­ver Østre Lands­ret i en pres­se­med­del­el­se.

For­svar­sad­vo­kat An­ders Né­met­hs kli­ent er blandt de sig­te­de, hvis dom er om­stødt.

» Bå­de han og jeg er gla­de og let­te­de, « si­ger han.

For­ud for lands­ret­tens ken­del­se har et stør­re pa­pir­ar­bej­de fun­det sted, li­ge­som sel­ve rets­mø­de­r­ne i Østre Lands­ret har truk­ket ud.

De re­ste­ren­de tre er va­re­tægts­fængs­let frem til 7. juli.

De er al­le sig­te­de for mu­lig be­stik­kel­se i for­bin­del­se med køb og salg af it- ydel­ser til især Re­gion Sjæl­land.

Di­rek­tø­ren for it- virk­som­he­den, Atea Dan­mark, Mor­ten Fel­ding, stod for et par uger si­den frem og for­tal­te, at han er blandt de sig­te­de i den store be­stik­kel­ses­sag. Sig­tel­sen mod ham dre­jer sig dog kun om ik­ke at ha­ve gre­bet ret­ti­digt ind. In­gen i Ateas le­del­se er blandt de va­re­tægts­fængs­le­de.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.