For dår­ligt sty­ret

Øko­no­mi­en bag Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix sid­ste år løb løbsk for sel­ska­bet bag var ik­ke pro­fes­sio­nelt nok, ly­der det fra Rigs­re­vi­sio­nen

BT - - NF ER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GRAND PRIX

Det så­kald­te pro­jekt­sel­skab der stod bag det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix på Refsha­leø­en i København sid­ste år var for spin­kelt og ik­ke ru­stet til at løf­te den store op­ga­ve.

Så­dan ly­der kri­tik­ken iføl­ge dr. dk. fra Rigs­re­vi­sio­nen, der har ku­le­gra­vet år­sa­ger­ne til, at øko­no­mi­en bag me­ga- ar­ran­ge­men­tet løb af spo­ret.

Det var Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Re­gion Ho­ved­sta­den, Won­der­ful Co­pen­ha­gen og Refsha­leø­ens Ejen­doms­sel­skab, der kæm­pe­de for at få be­gi­ven­he­den til København, men det pro­jekt­sel­skab som de op­ret­te­de var for svagt.

Sel­ska­bet un­der­vur­de­re­de de ri­si­ci der var for­bun­det med op­ga­ven og mang­le­de øko­no­misk over­blik, hed­der det i Rigs­re­vi­sio­nens kri­tik.

Spe­ci­elt om­byg­nin­gen af den store hal på Refsha­leø­en, fik øko­no­mi­en til at kuld­sej­le. Sel­ska­bet end­te med at stå tilbage med et un­der­skud på 57 mil­li­o­ner kro­ner. og­så ty­de­ligt, at op­ga­ve- og an­svars­for­de­lin­gen i kon­trak­ten var klar og en­ty­dig, og at DR ik­ke var an­svar­lig for værts­by­ens un­der­skud, « ly­der det fra ge­ne­ral­di­rek­tø­ren.

En høj ri­si­ko

De sam­le­de brut­toud­gif­ter for DR løb op i 198 mio. kro­ner. Fra­truk­ket ind­tæg­ter fra bil­let­ter, sponsora­ter mv. hav­de DR en net­toud­gift på 131,3 mio. kro­ner inkl. mer­li­cens, skri­ver dr. dk.

I for­bin­del­se med kri­tik­ken af værts­by­en og de mang­len­de kom­pe­ten­cer i pro­jekt­sel­ska­bet be­mær­ker Rigs­re­vi­sio­nen og­så, at DR i ud­gangs­punk­tet løb en høj fag­lig ri­si­ko ved at ac­cep­te­re pro­jekt­sel­ska­bet som af­ta­le­part.

Til det si­ger Ma­ria Rør­bye Rønn: » I bag­klog­ska­bens kla­re lys ved vi i dag, at Kø­ben­havns pro­jekt­sel­skab var for skrø­be­ligt til at lø­se op­ga­ven. Det vi­ste sig at få be­tyd­ning for sam­ar­bej­det mel­lem par­ter­ne, og det hav­de vi na­tur­lig­vis ger­ne væ­ret for­u­den « .

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

Det ko­ste­de så man­ge pen­ge at om­byg­ge den gam­le hal på Refsha­leø­en til grand­prix- byg­ning, at det end­te med en øko­no­misk skan­da­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.