’’

BT - - NF ER - Ma­ria Rør­bye Rønn, ge­ne­ral­di­rek­tør for DR

I bag­klog­ska­bens kla­re lys ved vi i dag, at Kø­ben­havns pro­jekt­sel­skab var for skrø­be­ligt til at lø­se op­ga­ven.

» Rap­por­ten pe­ger på tre ho­ved­år­sa­ger til værts­by­ens un­der­skud: For det før­ste var værts­by­ens bud­get­te­ring util­stræk­ke­lig, for det an­det mang­le­de pro­jekt­sel­ska­bet de ret­te kom­pe­ten­cer, og for det tred­je or­ga­ni­se­re­de man sig ik­ke godt nok. Rigs­re­vi­sio­nens rap­port vi­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.