Drabstiltalt: Hun løj for mig

BT - - NF ER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk jves@ bt. dk

DRABSTILTALT

Jo­nas Ve­ster Først vil­le dr­ab­stil­tal­te 25- åri­ge SMA kun af­gi­ve for­kla­ring for dom­me­re og næv­nin­ge, hvis til­hø­rer­ne - den dræb­te Ka­mil­la Han­tusch’ fa­mi­lie og ven­ner - blev ført ud af rets­sa­len.

Men rets­for­man­den fastslog, at de ik­ke skul­le for­la­de de­res plad­ser. Og så sat­te SMA sig al­li­ge­vel i vid­nes­kran­ken, mens han slog blik­ket ned og und­gik øjen­kon­takt med de man­ge, som sad på ba­ge­ste ræk­ke i den store næv­nin­ge­sal i Ret­ten i Søn­der­borg.

25- åri­ge SMA, af­g­ha­ner af fød­sel og eks­kæ­re­ste til nu dræb­te Ka­mil­la Han­tusch og far til hen­des barn Yas­min, med­del­te i går, før­ste rets­dag i den fi­re da­ge lange sag, at han næg­ter sig skyl­dig i drab på Ka­mil­la Han­tusch, som for­svandt den 19. juli i fjor.

Ef­ter en stor­stilet ef­ter­søg­nings­ind­sats blev hen­des lig først fun­det 11 da­ge se­ne­re. Smidt og ef­ter­ladt i ra­bat­ten ved til­kør­sel 73 Kliplev ved Sønderjyske Mo­tor­vej.

Næg­ter at væ­re drop­pet

Sa­gen mod SMA har væ­ret ven­tet med spæn­ding for den 21- åri­ge kvin­des ef­ter­lad­te, som har haft et hårdt år si­den hen­des tragi­ske død.

Af­hø­rin­gen af den dr­ab­stil­tal­te blev ik­ke fær­dig i går, men i den hal­ve ti­me, han nå­e­de at sid­de i vid­nes­kran­ken, bo­re­de an­kla­ger Chri­sti­na Korsgaard Andersen i, om der lig­ger ja­lou­si bag Ka­mil­la Han­tusch’ vold­som­me død.

I mod­sæt­ning til hvad den dræb­tes fa­mi­lie tid­li­ge­re har for­kla­ret, næg­te­de SMA, at han var ble­vet drop­pet af Ka­mil­la i uger­ne op til, at hun blev kvalt til dø­de.

» Hun gjor­de ik­ke for­hol­det for­bi på no­get tids­punkt. Hun hav­de sagt, at jeg skul­le prø­ve at fin­de en an­den bo­lig, og at vi så kun­ne flyt­te ind sam- men der. Men hun hav­de ik­ke gjort det for­bi, « sag­de SMA.

Er­ken­der pro­ble­mer

Han er­kend­te, at han og Ka­mil­la Han­tusch hav­de haft pro­ble­mer i de­res for­hold. Men det var pro­ble­mer, som var for­an­le­di­get af hen­de - ik­ke af ham, for­kla­re­de han.

» Hun løj for mig. Hun hav­de nog­le gan­ge sagt, at hun skul­le ind at be­sø­ge sin bror el­ler sin far. Men hun hav­de væ­ret et helt an­det sted. Det ved jeg, for jeg kør­te der­hen med Yas­min ( de­res fæl­les dat­ter, red.), men hun var der ik­ke. Hun sag­de ik­ke sand­he­den til mig, « sag­de SMA.

Ind­til kort før Ka­mil­la Han­tusch’ for­svin­den og død bo­e­de SMA sam­men med hen­de i hen­des mor Lis­beth Han­tusch’ hus på Teg­l­gårds­vej i Pad­borg gen­nem seks år.

Sa­gen fort­sæt­ter i dag. Ankla­ge­myn­dig­he­den kræ­ver SMA idømt en åre­lang fængsels­straf og ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig.

Først 11 da­ge ef­ter at Ka­mil­la Han­tusch var for­s­vun­det, blev hen­des lig fun­det ved en mo­tor­vejs­af­kør­sel. Ind­til da fo­re­tog po­li­ti, fa­mi­lie og ven­ner en stor­stilet eftersøgning. Fo­to: Pri­vat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.