MØG­VEJR KO­STER

Regn og blæst får turi­ster­ne til at drop­pe for­ly­stel­ses­par­ker­ne

BT - - NAF EDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TURIS­ME

En rut­sje­ba­ne­tur i regntøj el­ler en tur i ba­de­land, hvor man bli­ver våd af regn, al­le­re­de in­den man når i van­det.

For­som­me­ren har væ­ret fyldt med regn og kul­de, og det er langt fra det op­ti­ma­le vejr for for­ly­stel­ses­par­ker. Så­dan ly­der mel­din­gen fra tre dan­ske som­mer­lan­de, som Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau har væ­ret i kon­takt med.

I Fårup Som­mer­land har det tri­ste vejr med­ført et tab på cir­ka 10.000 gæ­ster i for­års­pe­ri­o­den sam­men­lig­net med be­søgstal­let i for­å­ret 2014. Det for­tæl­ler di­rek­tør Sø­ren Kra­ge­lund.

» Ud­over at vi har tabt gæ­ster, kan vi og­så se, at gæ­ster­ne ik­ke bli­ver der helt så læn­ge, og der­med bru­ger de ik­ke helt så man­ge pen­ge, for så kø­ber man ik­ke så me­get mad og is, « si­ger di­rek­tø­ren.

Og­så BonBon- Land kan mær­ke kon­se­kven­ser­ne af, at der er langt mel­lem solskin­s­da­ge­ne.

Un­der bud­get

» Vi kom­mer dår­li­ge­re ud af ju­ni, end vi gjor­de sid­ste år, og det er helt sik­kert vej­ret, der gør det. Når det si­ler ned, er det svært at gø­re no­get, så jeg hå­ber vir­ke­lig, at vej­ret skif­ter, for det er hver­ken sjovt for for­ly­stel­ses­par­ker­ne el­ler dan­sker­ne, « si­ger BonBon- Lands di­rek­tør, Ni­els Fe­erup, hvis for­ly­stel­ses­park har haft knap 44.000 be­sø­gen­de i ju­ni. Der­med lig­ger ind­tje­nin­gen li­ge un­der bud­get­tet.

I Djurs Som­mer­land i Østjyl­land har man trods regn­vejr op­le­vet en frem­gang på knap 12 pro­cent i for- året. Men det skyl­des langt fra vej­ret, un­der­stre­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik B. Ni­el­sen.

» Vej­ret er ab­so­lut ik­ke, som vi fo­re­træk­ker det. Vi har op­le­vet en frem­gang, men det til­skri­ver vi al­le de in­ve­ste­rin­ger, vi har la­vet i de sid­ste år, hvor vi har in­ve­ste­ret op mod 300 mil­li­o­ner kro­ner i nye for­ly­stel­ser. Der er in­gen tvivl om, at hvis vi ik­ke hav­de la­vet dem, vil­le be­søgstal­let se no­get an­der­le­des ud, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Fæl­les for de tre for­ly­stel­ses­par­ker er, at de al­le hå­ber på me­re sol, hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer og læn­ge­re kø­er til for­ly­stel­ser­ne re­sten af som­me­ren.

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

» Ud­over at vi har tabt gæ­ster, kan vi og­så se, at gæ­ster­ne ik­ke bli­ver der helt så læn­ge, og der­med bru­ger de ik­ke helt så man­ge pen­ge, for så kø­ber man ik­ke så me­get mad og is, « si­ger di­rek­tør i Fårup Som­mer­land Sø­ren Kra­ge­lund. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.