BIT­RE V- FOLK SL

Det er tid til selvransagelse, si­ger Ven­stre- folk, der pe­ger på Lars Løk­ke som år­sag til den hår­de valg- lus­sing

BT - - NAF EDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

LØK­KES SKYLD

Der er brug for ‘ selvransagelse’ og for, at Ven­stre­fol­ke­ne ta­ler ‘ ær­ligt’ sam­men ef­ter det dår­lig­ste val­gre­sul­tat for Ven­stre i 25 år.

Det me­ner fle­re V- folk, der i dag står frem og pe­ger på, at blæ­sten om Lars Løk­ke Ras­mus­sen er den helt over­ve­jen­de år­sag til val­gre­sul­ta­tet, der ko­ste­de par­ti­et 13 man­da­ter.

Ven­stre- med­lem­mer lan­det over slik­ker i dis­se da­ge sår­e­ne, ef­ter par­ti­et fik en over næ­sen af væl­ger­ne, der 18. ju­ni straf­fe­de Løk­ke & Co. over det me­ste af lan­det. I for­hold til val­get i 2011 er Ven­stre gå­et 7,2 pro­cent­po­int tilbage og lan­de­de på 19,5 pct. af stem­mer­ne, hvil­ket har gi­vet par­ti­et 34 man­da­ter i det nye Fol­ke­ting. Par­ti­et er sam­ti­dig dum­pet ned på tred­je­plad­sen over de stør­ste par­ti­er i Fol­ke­tin­get.

Og mens Lars Løk­ke Ras­mus­sen i dis­se da­ge for­hand­ler med val­gets store sej­r­her­re, Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, om dan­nel­sen af en ny re­ge­ring, er der i bag­lan­det - midt i glæden over at SR- re­ge­rin­gen faldt - fru­stra­tion og bit­ter­hed over Ven­stres mar­kan­te til­ba­ge­gang.

I dag si­ger fle­re V- folk til BT, at nok har man ‘ sik­ret plad­sen for bor­den­den’, men det er tid til ‘ selvransagelse’, man må ‘ se in­dad’, ‘ vi lig­ger, som vi selv har redt’, og ‘ vi må ta­le om, hvor­dan vi und­går, at det sker igen’.

En af de 13 V- folk, der mi­ste­de sit sæ­de på Chri­sti­ans­borg, er Kim Andersen, der har væ­ret MFer si­den 1998. I går tog han ef­ter fle­re da­ges tavs­hed bla­det fra mun­den og ret­te­de en kri­tik af V- le­del­sen oven­på det dår­li­ge val­gre­sul­tat:

Løk­ke- kri­ti­ker

» Jeg tror, at væl­ger­ne har set nog­le ting i den øver­ste le­del­se, som de ik­ke fin­der er i or­den, « sag­de Kim Andersen i går til Al­tin­get. dk.

Over for BT fast­hol­der han si­ne ud­ta­lel­ser, men han øn­sker ik­ke at ud­dy­be. Kim An- der­sen var sid­ste år en af de Løk­ke- kri­ti­ke­re, der øn­ske­de hans af­gang som for­mand ef­ter den så­kald­te tøjsag. Men selv­om der er gå­et et år si­den det fa­mø­se ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de, hvor det lyk­ke­des Løk­ke at be­va­re for­mand­spo­sten, så er man ude i lo­kal­kred­se­ne ik­ke i tvivl om, at for­man­dens man­ge per­sonsa­ger er skyld i val­gre­sul­ta­tet.

» Det er snart et år si­den, at vi tog de­bat­ten åbent, og un­der valg­kam­pen hør­te vi igen og igen Lars Løk­kes per­son bli­ve nævnt. Det vi­ser ba­re, at det ta­ger lang tid at op­ar­bej­de tro­vær­dig­hed, og at den kan væ­re tabt på et split­se­kund, « si­ger en lo­kal Ven­stre­for­mand, der øn­sker at væ­re ano­nym.

Lars Løk­ke

Ras­mus­sen

TORS­DAG 25. JU­NI 2015 kom på valg­nat­ten selv ind på de per­sonsa­ger, som har ramt ham de se­ne­re år, da han tal­te for Ven­stre- fol­ke­ne på Chri­sti­ans­borg.

» Vi skal vi­de, at vi har ik­ke haft det valg, som vi drøm­te om, og det er der man­ge grun­de til, det bæ­rer jeg en stor del af an­sva­ret for, for der har væ­ret tu­mult om­kring min per­son, og vi har væ­ret i mod­vind. Vi har væ­ret op ad bak­ke, « sag­de han, in­den han un­der­stre­ge­de, at det ik­ke ba­re har væ­ret ‘ en hård tid for Ven­stre.’ » Det har - må jeg ær­ligt si­ge - og­så væ­ret lidt af en hård tid for mig selv. «

BT har de se­ne­ste da­ge væ­ret i kon­takt med fle­re nu for­hen­væ­ren­de fol­ke­tings­med­lem­mer og med­lem­mer af par­tiets bag­land, der i tre uger har ført valg­kamp på ga­der og stræ­der over he­le lan­det. Al­le er eni­ge om, at val­gre­sul­ta­tet gør ondt, og fle­re pe­ger på, at net­op Lars Løk­ke Ras­mus­sens sa­ger er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at par­ti­et er gå­et vold­somt tilbage.

Per­sonsa­ger

» Det er bran­dær­ger­ligt, for­di det ik­ke er et val­gre­sul­tat, som hand­ler om vo­res po­li­tik. Det hand­ler om per­sonsa­ger. Og her hand­ler det ik­ke om, om man er enig el­ler ue­nig i, hvad han har gjort el­ler ik­ke har gjort, men om at det har nog­le kon­se­kven­ser for, hvad væl­ger­ne tæn­ker om vo­res par­ti.

Vi er nødt til at sæt­te os ned og ta­le om, hvad vi gør her­fra. Vi har få­et en øre­tæ­ve, og den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.