LIKKER SÅR­E­NE De røg ud af Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - 14,8 pct./- 7,3 pct. Jakob En­gel- Sch­midt. Ti­na Ne­der­gaard. Mads Rør­vig. Fat­ma Øk­tem. An­ne- Met­te W. Chri­sti­an­sen. Kim Andersen, Finn Thra­num.

TORS­DAG 25. JU­NI 2015 er vi nødt til at for­hold os til, « si­ger Lot­te Høj­mark Tang, der er for­mand for Ven­stre i Var­de Kom­mu­ne, hvor Ven­stre gik 10,2 pro­cent­po­int tilbage i for­hold til val­get i 2011.

Per Svend­sen, for­mand for kom­mu­ne­for­e­nin­gen Ven­stre i Hor­sens Kom­mu­ne, hvor Fat­ma Øk­tem var kan­di­dat, er enig:

» Der er in­gen tvivl om, at den me­gen snak om vo­res for­mand er en med­vir­ken­de år­sag, men jeg har til­lid til, at når man be­gyn­der at kig­ge på vo­res po­li­tik, så vil det gå fremad igen, « si­ger han.

Selv om Lars Løk­ke Ras­mus­sen på valg­nat­ten sag­de, at par­tiets folk hav­de ‘ sam­let sig’, så er man ik­ke helt i mål.

V- folk hæf­ter sig ved, at må­let om at kom­me tilbage i Stats­mi­ni­ste­ri­et blev nå­et, men der er brug for, at par­tiets med­lem­mer og le­del­se får ‘ talt sam­men, er ær­li­ge over for hin­an­den og i fæl­les­skab får hand­let på val­gre­sul­ta­tet’.

Så­dan ly­der det fra Ma­ria Noe Hoi, for­mand for Ven­stre i Skan­der­borg, hvor Kim Andersen var op­stil­let. In­den val­get ef­ter­ly­ste hun en me­re klar, må­l­ret­tet og kon­kret po­li­tik.

Ned­t­u­ren kan fort­sæt­te

Hun fryg­ter, at ned­t­u­ren kan fort­sæt­te, hvis ik­ke der sker no­get.

» Li­ge om lidt skri­ver vi 2017, og der skal vi ha­ve kom­mu­nal- og re­gions­valg, og hvis vi ik­ke har et bed­re ima­ge ude hos væl­ger­ne, så ri­si­ke­rer vi til­ba­ge­gang igen, « si­ger Ma­ria Noe Hoi.

Ude i bag­lan­det hå­ber man, at re­ge­rings­mag­ten kan gi­ve den ar­bejds­ro, som gør, at par­ti­et kom­mer på fo­de igen. Og i hø­je­re grad end tid­li­ge­re øn­sker man ik­ke at pu­ste til il­den. Mod­gan­gen skal bru­ges til at sam­le par­ti­et og til selvransagelse.

» Man­ge af os hå­ber, at det kan gi­ve no­get ro, at vi trods alt har få­et re­ge­rings­mag­ten, så vi har tid til at vi­se, hvad Ven­stre står for. Men der er in­gen tvivl om, at Løk­ke har no­get, han skal be­vi­se. Der må ik­ke kom­me fle­re af de her gam­le sa­ger op. Der er ik­ke lang snor tilbage, « si­ger en lo­kal Ven­stre- for­mand, som øn­sker at væ­re ano­nym. Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds: Sjæl­lands Stor­kreds: 19,6 pct./- 6,7 pct. Syd­jyl­lands Stor­kreds: 23,5 pct./ - 9,6 pct. Ve­stjyl­lands Stor­kreds: 27,4 pct. / - 6,9 pct. Østjyl­lands Stor­kreds: 18,7 pct. / - 8,6 pct.

Ven­stre hol­der valg­fest i Landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg på valg­da­gen. For­man­dens mi­ne er ik­ke til det løs­slup­ne.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.