BTs che­fre­dak­tør fyld­te 50 år

Olav Skaa­ning blev hædret for at væ­re en af ’ BTs dren­ge’

BT - - NF ER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

HIP- HIP HUR­RA

I går fejre­de BTs ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen sin 50 års fød­sels­dag.

Olav Skaa­ning har væ­ret che­fre­dak­tør på BT si­den 2010 og fejre­de sit skar­pe hjør­ne med vin og pin­demad­der i kon­fe­ren­cesa­len i Pi­le­stræ­de.

» Den ud­vik­ling, BT har gen­nem­gå­et, har væ­ret ko­los­salt po­si­tiv, « lød ro­ser­ne fra Ber­ling­s­ke Me­di­as di­rek­tør Lis­beth Knud­sen, der i sin ta­le til fød­sel­a­ren blandt an­det frem­hæ­ve­de Olav Skaa­nings ev­ne til at få folk om­kring sig til at præ­ste­re.

Lis­beth Knud­sen over­rak­te ham det tæt­te­ste, man som BT- me­d­ar­bej­der kom­mer på en fortjenst­me­dal­je – en sær­lig emal­jepin med in­skrip­tio­nen ’ BTs dren­ge’, der blev gi­vet til sær­ligt plig­top­fyl­den­de avisom­de­le­re for man­ge år­ti­er si­den.

Fejret af kol­le­ger

Tre af avi­sens tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer var at fin­de blandt re­cep­tions­gæ­ster­ne – Pe­ter Brü­ch­mann, An­ders- Pe­ter Lan­dert og den net­op af­gå­e­de Flem­m­ing Fjeld­gaard.

Og­så Karl Erik Stou­gaard, der i går blev af­slø­ret som BTs nye che­fre­dak­tør, var mødt op for at fejre sin nye kol­le­ga, li­ge­som man­ge jour­na­list­kol­le­ger – der­i­blandt Ek­stra Bla­dets che­fre­dak­tør Poul Mad­sen og che­fre­dak­tør Jør­gen Ram­skov fra Ra­dio24­syv.

Olav Skaa­ning er kendt for sin glø­de­n­de kær­lig­hed til Vej­le Bold­klub, og på ga­ve- bor­det var der da og­så en hil­sen at fin­de fra net­op hjem­by­ens jy­ske fod­bold­hold.

Klar til cy­kel­klub­ben

Selv­om fod­bold­g­læ­den er alt­over­skyg­gen­de, er det især in­den for cy­kel­sport, at Olav Skaa­ning gen­nem kar­ri­e­ren har ex­cel­le­ret jour­na­li­stisk, og hans af­dæk­nin­ger af do­ping i sporten ind­brag­te ham en Cav­ling- no­mi­ne­ring i bå­de 1999 2000 og 2007.

Al­li­ge­vel er han – som næ­sten det ene­ste med­lem af BTs chef­grup­pe – al­drig selv truk­ket i cy­keltø­jet. Det bli­ver der dog mu­lig­hed for at la­ve om på nu. Fød­sel­a­ren fik foræ­ret træ­ning­s­tøj i Vej­le Bold­klubs rød/ hvi­de far­ver af de cyk­len­de chef­kol­le­ger, så han kan kom­me i form for­ud for en even­tu­el op­ta­gel­se i cy­kel­klub­ben.

Ek­stra Bla­dets che­fre­dak­tør Poul Mad­sen kom for­bi for at øn­ske BTs che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning An­der­sens til­lyk­ke med den run­de dag. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.