SE­KUN­DER ’ Kre­di­to­rer si­ger nej’

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras si­ger, at kre­di­to­rer har af­vist for­slag

BT - - NF ER - Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GRÆKEN­LAND

Spæn­din­gen sti­ger i for­hand­lin­ger­ne om en løs­ning på Græken­lands gældspro­ble­mer, eft er kre­di­to­rer an­gi­ve­ligt i går har af­vist fl ere af pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras’ for­slag . Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Ud­spil­let skul­le ha­ve sik­ret Græken­lands ad­gang til de sid­ste mil­li­ar­der i hjæl­pe­pro­gram­mer­ne fra eu­ro­lan­de­ne og Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF). Mil­li­ar­der, der skal for­hin­dre et de­ci­de­ret øko­no­misk kol­laps i Græken­land.

Tsi­pras er kom­met med et ud­fald mod ’ vis­se’ kre­di­to­rer, som, han me­ner, op­fø­rer sig ’ un­der­ligt’, eft er de har af­vist fl ere af hans for­slag. Det si­ger en em­beds­mand fra den græ­ske re­ge­ring til Reu­ters.

Kom­men­ta­rer­ne fra Tsi­pras faldt, da han var på vej til Bruxel­les for at mø­des med le­der­ne af Eu­ro­pa- Kom­mis­sio­nen, Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) og Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF). Det står ik­ke klart hvil­ke for­slag, der er ble­vet af­vist, el­ler hvem, pre­mi­er­mi­ni­ste­ren gi­ver skyl­den for de mang­len­de frem­skridt i for­hand­lin­ger­ne.

» Den mang­len­de ac­cept af til­tag er al­drig sket før. Hver­ken i Ir­land el­ler Portu­gal. In­gen ste­der, « ci­te­rer em­beds­man­den iføl­ge Reu­ters Tsi­pras for at si­ge.

Går imod valg­løft er

» Den­ne un­der­li­ge at­ti­tu­de kan kun be­ty­de en af to ting: En­ten øn­sker de ik­ke en løs­ning, el­ler og­så tje­ner de spe­ci­fi kke in­ter­es­ser i Græken­land, « har det end­vi­de­re lydt fra pre­mi­er­mi­ni­ste­ren i et twe­et.

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster har gi­vet eft er for man­ge af kre­di­to­rer­nes krav, selv om det går imod de valg­løft er, han har gi­vet bor­ger­ne i Græken­land. Græken­lands ud­spil, der blev læk­ket mandag, bød på be­spa­rel­ser og øge­de skat­ter, der sam­let skal for­bed­re den græ­ske stats bud­get med cir­ka 20 mil­li­ar­der kro­ner i år og om­kring 39 mil­li­ar­der kro­ner næ­ste år. Trods vre­des­ud­brud­det fra Ale­xis Tsi­pras fort­sæt­ter for­hand­lin­ger­ne dog, un­der­stre­ger en em­beds­mand fra EU.

» In­tet er brudt sam­men, for­hand­lin­ger­ne fort­sæt­ter, og mø­det med Tsi­pras vil for­lø­be som plan­lagt, « ly­der det.

De­ad­li­ne for en aft ale er 30. ju­ni, hvor Græken­land skal til­ba­ge­be­ta­le om­kring 12 mil­li­ar­der kro­ner til IMF.

Den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras kæm­per for at red­de sit land fra ban­kerot. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.