Kul­tur En action- up­grad

Trods et væld af eff ek­ter og stak­ke­vis af one- li­ners, fungerer Ter­mi­na­tor end­nu

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

AN­MEL­DEL­SE

’ Ter­mi­na­tor Ge­ny­sis’ er en op­da­te­ret ge­nind­spil­ning af Ja­mes Ca­merons kult­klas­si­ker fra 1984, og selv om vej­en til Hol­lywood­hel­ve­de sy­nes bro­lagt med re­ma­kes, lig­ner den her på man­ge må­der en god ide.

Ti­den har nem­lig helt bog­sta­ve­ligt ind­hen­tet den før­ste ’ Ter­mi­na­tor’- fi lm, der fo­re­gik i 1984, men for­ud­sag­de en po­sta­po­ka­lyp­tisk frem­tid 30 år se­ne­re, hvor ma­ski­ner hav­de ta­get mag­ten fra men­ne­ske­ne. Nu le­ver vi så i den frem­tid og har lagt vo­res sjæl on­li­ne, men en del ting er dog sta­dig li­ge så ma­nu­el­le og urok­ke­li­ge som i 1984. Ar­nold Schwarze­neg­ger for ek­sem­pel.

Det fak­tum får den nye fi lm mas­ser ud af. Den be­gyn­der i 2029 i det en­de­lig op­gør mel­lem op­rørs­le­de­ren Jo­hn Con­nor og ma­skin­hæ­ren Skynet - og får åb­nings­sce­nen i den før­ste fi lm til at lig­ne en ga­me­boy uden bat­te­ri­er. Op­rø­rer­ne vin­der, men Skynet har en kat­t­e­lem. Et tids­rej­se­vå­ben, der kan sen­de en Ter­mi­na­tor tilbage til 1984 for at dræ­be Con­nors mor, Sa­rah, før hun når at fø­de den frem­ti­di­ge le­der.

Så vidt, så vel­kendt. De før­ste sce­ner i 1984 er helt ned i klip og replik­ker iden­ti­ske med den ori­gi­na­le fi lm. Schwarze­neg­ger lig­ner end­da sig selv som Ter­mi­na­to­ren T- 800. Han er nem­lig gen­skabt i si­li­ko­ne. Men så hi­ver in­struk­tør Alan Tay­l­or tæp­pet væk un­der os.

Den­ne gang er de for­be­redt

I 1984 har de al­le­re­de væ­ret he­le den­ne her rum­le igen­nem en­gang før, og den­ne gang er de for­be­redt på frem-

Her­fra går alt amok, og ’ Ter­mi­na­tor Ge­ny­sis’ er ik­ke læn­ge­re en ge­nind­spil­ning, men en udspe­ku­le­ret gen­digt­ning af Ca­merons uni­vers, der re­fe­re­rer til de tid­li­ge­re fi lm i fl æng og blan­der kon­se­kven­ser­ne af rej­ser frem og tilbage i ti­den, så det er umu­ligt at føl­ge lo­gik­ken.

Men det be­hø­ver man hel­ler ik­ke. Der er et ur, der tik­ker ned til dom­me­dag, og to ti­mers high­tech røv­fuld med en op­gra­de­ret 67- årig Schwarze­neg­ger. Hvad be­hø­ver man så me­re?

Man kun­ne selv­føl­ge­lig godt ind­ven­de, at det bli­ver tri­vi­elt, når den helt nye Su­per­ter­mi­na­tor, skabt af mag­net­støv, ik­ke kan slås ihjel. At fi lmen over­dri­ver sit ef­fek­tj­a­ge­ri, så ik­ke en ene­ste tro­vær­dig fø­lel­se slip­per igen­nem. El­ler at den over­spil­ler Schwarze­neg­gers be­tyd­ning og ud­sty­rer ham med alt for man­ge one- li­ners, der fal­der så tungt som årets som­mer­regn. Men over­bud har til al­le ti­der væ­ret en del af Ter­mi­na­toru­ni­ver­set, og i 2015 kan det ik­ke bli­ve stort og lar­men­de nok. Det må vi gam­le ana­lo­ge nis­ser ba­re leve med.

’ Ter­mi­na­tor Ge­ny­sis’ er en hyl­dest den op­rin­de­li­ge tri­lo­gi og star­ten på en ny. Den får ik­ke til­nær­mel­ses­vis den plads i fi lm­hi­sto­ri­en, som Ca­merons ori­gi­nal har, men når alt kom­mer til alt, er det en smart hy­brid, der nytæn­ker re­ma­ke- kun­sten og bygger bro over fl ere ti­der. Det er fak­tisk ret Ter­mi­na­to­r­ag­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.