Dansk fi lm om dø­den i Wales

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke. dk

FILM

Brid­gend DRA­MA **** **

Selv om ’ Brid­gend’ er ind-

spil­let i Wales med bri­ti­ske sku­e­spil­le­re, er fi lmen pæ­re­dansk. Den er skre­vet, fo­to­gra­fe­ret og in­stru­e­ret af dan­ske fi lm­folk. In­struk­tø­ren Jep­pe Røn­de im­po­ne­re­de i sin tid med den ele­gan­te og far­ve­ri­ge do­ku­men­tar­fi lm ’ The Swenkas’ om velklæd­te æl­dre mænd i Jo­han­nes­burg. Den­ne gang har han un­dret sig over en stig­ning i an­tal­let af selv­mord i den lil­le by Brid­gend i Wales fra 2007 og frem, hvor 79 te­e­na­ge­re be­gik selv­mord. Langt de fl este ved hæng­ning. Det var fem gan­ge så man­ge som nor­malt i en bri­tisk provins­by. Hver­ken po­li­ti el­ler an­dre myn­dig­he­der kun­ne for­kla­re hvor­for. Man­ge af de un­ge kend­te hin­an­den, men der var in­gen be­vi­ser på, at selv­mor­de­ne hang sam­men og vås om en dødskult på in­ter­net­tet, hav­de ik­ke no­get på sig.

Brid­gend er en provins­by uden man­ge mu­lig­he­der for de un­ge, så eks­per­ter­ne fo­re­stil­ler sig, at de før­ste selv­mord er sket på grund af skuf­fel­se og sorg og der­fra blev selv­mord en let­te­re vej ud af pro­ble­mer­ne for an­dre. Te­e­na­ge­re der er ek­stra sen­sib­le for ud­s­ving i af­de­lin­gen for drøm­me og skuff el­ser er må-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.