De til Ar­nold

BT - - KULTUR -

ske ble­vet in­spi­re­ret af hin­an­den. Bla der­for bad man på et tids­punkt me­di­er­ne om at la­de væ­re med at skri­ve me­re om selv­mor­de­ne i Brid­gend. Alt det kan man læ­se sig til el­ler se i en do­ku­men­tar­fi lm med sam­me ti­tel som Jep­pe Røn­des fi ktions­dra­ma.

Når man ta­ger Røn­des bag­grund i be­tragt­ning, vir­ker det umid­del­bart pa­ra­doksalt, at han be­væ­ger sig me­re i ret­ning af stem­nin­gen i sko­ve­ne om­kring by­en og de un­ges liv på in­ter­net­tet frem for hen imod fakta, hvor uhånd­gri­be­ligt og mod­sa­t­ret­tet de­tal­jer­ne end måt­te væ­re. På den an­den si­de vir­ker det lo­gisk, for fakta kan man jo ba­re læ­se sig til. Røn­de gi­ver med hi­sto­ri­en om den un­ge pi­ge Sa­ra ( Han­nah Mur­ray) - der an­kom­mer til by­en for­di hen­des far skal væ­re med til at opkla­re sa­ger­ne - et bud på den for­vil­de­de stem­ning, der op- står hos al­le i kølvan­det på de ufor­stå­e­li­ge hæn­del­ser, som in­gen kan fi nde et møn­ster i.

Røn­de har en sik­ker sans for at blan­de hver­dags­si­tu­a­tio­ner med des­pe­ra­tio­nen blandt de un­ge, der rå­ber de af­dø­des nav­ne til him­len. I af­magt me­re end no­get an­det. I ’ Brid­gend’ får vi et bud på små te­ra­pe­u­ti­ske skridt. Ik­ke hen imod for­stå­el­sen af selv­mord­s­epi­de­mi­en, men hen imod at for­li­ge os med, at no- get ufor­klar­ligt er hændt. Af­slut­nings­sce­nen hvor Røn­de til­la­der sig at for­tol­ke helt frit er fl ot, men kan og­så væk­ke an­stød, hvis man har selv­mord tæt in­de på li­vet.

Og så får vi be­vist, at Jep­pe Røn­de har et sejt og grun­digt an­trit og en for­bil­led­lig vil­je til at gi­ve os usæd­van­li­ge fi lm. Der­med ryk­ker han ind i den in­der­kreds af dan­ske in­struk­tør­nav­ne .

Ar­nold Schwarze­neg­ger er tilbage som The Ter­mi­na­tor in den ny­e­ste film. Pr- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.