’ DAN­SKER­BRA­GET

Ru­dy Mar­kus­sen har un­der­skre­vet en af­ta­le med Team Sau­er­land om at mø­de Pa­tri­ck Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RIN­GE­NES HER­RE Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Det har væ­ret lange og se­je for­hand­lin­ger. De har kaldt hin­an­den grå­di­ge. De har svi­net hin­an­den til i pres­sen og til det fa­mø­se pres­se­mø­de i april. Men nu er ’ dan­sker­bra­get’ mel­lem Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen en re­a­li­tet.

Ru­dy Mar­kus­sen er en­de­lig ble­vet enig med den ty­ske pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land om en kon­trakt, der sik­rer ham en kamp mod ær­ke­ri­va­len Pa­tri­ck Ni­el­sen in­den årets ud­gang.

Det af­slø­rer par­ter­ne eks­klu­sivt her i BT, hvor Ru­dy Mar­kus­sen og Nis­se Sau­er­land for­tæl­ler, at af­ta­len og­så om­fat­ter en op­varm­nigskamp til den dan­ske bok­se­ve­te­ran ef­ter som­mer­fe­ri­en. tri­ck Ni­el­sen må ven­te til de­cem­ber med at af­gø­re må­ne­ders uvenskab i en bok­se­ring, kom­mer de al­le­re­de til sep­tem­ber tæt på hin­an­den.

Det sker, når Ru­dy Mar­kus­sen bok­ser sin op­varm­nings­kamp ved Nor­dic Fight Night. Her skal Pa­tri­ck Ni­el­sen nem­lig ef­ter pla­nen og­så i kamp ved sam­me stæv­ne - li­ge­le­des som op­varm­ning til det stør­ste dan­ske bok­se­brag i år­ti­er.

Lange for­hand­lin­ger

Det har ta­get må­ne­der for par­ter­ne at bli­ve eni­ge om en af­ta­le, hvor øko­no­mi­en un­der­vejs har ført til be­skyld­nin­ger om grå­dig­hed fra Nis­se Sau­er­lands si­de mod Ru­dy Mar­kus­sen, som stæ­digt har stå­et fast på si­ne øko­no­mi­ske krav til et co­me­ba­ck.

Ue­nig­he­den kom så vidt, at den le­gen­da­ri­ske dan­ske bok­se­pro­mo­tor, Mo­gens Pal­le, plud­se­lig blan­de­de sig med et til­bud om at ar­ran­ge­re kam­pen uden om den ty­ske pro­mo­tor. Men iføl­ge Nis­se Sau­er­land gik for­hand­lin­ger­ne godt, da først par­ter­ne for al­vor sat­te sig sam­men.

» Op­byg­nin­gen har væ­ret in­ter­es­sant, men når alt kom­mer alt, er det en kamp, som vil ska­be me­get op­mærk­som­hed. Så det var ik­ke svæ­re for­hand­lin­ger, da først an­dre par­ter ik­ke var in­vol­ve­ret læn­ge­re. Beg­ge si­der er gla­de, og det er en god af­ta­le, men jeg kan ik­ke gå me­get me­re i de­tal­jer om ind­hol­det, « si­ger han.

Selv­om Ru­dy Mar­kus­sen er glad for kon­trak­ten og ud­sig­ten til få af­gjort ri­va­li­se­rin­gen med Pa­tri­ck Ni­el­sen, så skal tan­ken om et co­me­ba­ck til bok­sespor­ten li­ge bund­fæl­de sig.

» Det har ta­get mig nog­le da­ge at væn­ne mig til det, sy­nes jeg. Men nu er det nu, og så skal vi i gang. Der har væ­ret da­ge, hvor jeg har tænkt, at det nok al­drig vil­le bli­ve til no­get. At det he­le ba­re var snak. Men jeg har he­le ti­den ger­ne vil­let bok­se kam­pen. Jeg skul­le ba­re ha­ve de for­mel­le ting på plads, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Pa­tri­ck Ni­el­sen til den­ne ar­ti­kel. Men den dan­ske bok­ser ven­tes at væ­re me­re end klar til at mø­de sin dan­ske ri­val.

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

Ru­dy Mar­kus­sen ( stort bil­le­de) gør klar til co­me­ba­ck mod Pa­tri­ck Ni­el­sen ( indsat bil­le­de). Fo­to: David Leth Wil­li­ams og Li­se­lot­te Sa­broe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.