LØG­NE­HI­STO­RI­ER

Bjar­ne Ri­is ly­ver i fle­re til­fæl­de om sit kend­skab til do­ping. Det kon­klu­de­rer den læn­ge ven­te­de rap­port om do­ping i dansk cy­kel­sport, der blev frem­lagt tirs­dag Spørgs­måls­tegn: Løg­ne­ne:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SORT STREG I PAN­DEN Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Da Bjar­ne Ri­is i 2007 er­kend­te sit om­fat­ten­de brug af do­ping i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re, for­tal­te han og­så, at han ik­ke hav­de væ­ret vi­den­de om ryt­ter­nes brug af ulov­li­ge stoffer på sit cy­kel­hold Team CSC på trods af, at bå­de Ivan Bas­so og Ty­ler Ha­milt­on blev fæl­det af myn­dig­he­der­ne.

Det var en di­rek­te løgn, og er en af kon­klu­sio­ner­ne, som står tilbage i den rap­port om do­ping i dansk cy­kel­sport, som An­ti Do­ping Dan­mark ( ADD) i sam­ar­bej­de med Dan­marks Idræts­for­bund ( DIF) tirs­dag frem­lag­de.

Her er­ken­der Bjar­ne Ri­is at ha­ve haft kend­skab til i hvert fald Ty­ler Ha­milt­ons sam­ar­bej­de med den span­ske læ­ge Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes og ame­ri­ka­ne­rens brug af bloddo­ping. Med an­dre ord in­drøm­mer Ri­is, at han ik­ke for­tal­te sand­he­den den­gang i 2007.

Men Bjar­ne Ri­is’ få nye in­drøm­mel­ser – dan­ske­ren er­ken­der og­så at ha­ve be­nyt­tet sig af bloddo­ping i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re – for­tæl­ler slet ik­ke al­le sand­he­der om hans vi­den om do­ping­mis­bru­get. ADD og DIF vur­de­rer i hvert fald, at Bjar­ne Ri­is i fle­re til­fæl­de spin­der et nyt net af løg­ne.

I rap­por­ten kon­klu­de­rer de to in­stan­ser blandt an­det, at Ri­is op­for­dre­de Bo Ham­bur­ger til at hjæl­pe den tid­li­ge­re ryt­ter Jörg Jaks­che med do­ping. Det fak­tum af­vi­ser Bjar­ne Ri­is selv på trods af, at Ham­bur­ger og Jaks­che uaf­hæn­gigt af hin­an­den blåstemp­ler hi­sto­ri­en.

Tror ik­ke på Ri­is

Mor­ten Møl­holm Hansen, di­rek­tør i Dan­marks Idræts­for­bund, kø­ber ik­ke Bjar­ne Ri­is’ for­kla­ring.

» Jeg vil ik­ke bru­ge or­det løg­ner om ham, men der er om­rå­der i rap­por­ten, hvor vi tror me­re på an­dre end Bjar­ne Ri­is. Der­af kan man så ud­le­de, at han ik­ke har for­talt os sand­he­den, el­ler at han i hvert fald har for­ti­et nog­le ting. Vo­res vur­de­ring er, at Bjar­ne Ri­is kun gi­ver os sand­he­den i ski­ver, « si­ger Mor­ten Møl­holm Hansen.

Di­rek­tø­ren un­der­byg­ger sin for­kla­ring med, at Jörg Jaks­che og Bo Ham­bur­ger i fle­re an­dre til­fæl­de har for­talt sand­he­den, hvil­ket iføl­ge Mor­ten Møl­holm Hansen gi­ver de­res ud­sagn me­re tro­vær­dig­hed.

Men Bjar­ne Ri­is er­ken­der sig jo skyl­dig i to for­hold, og det gi­ver vel og­så ham en el­ler an­den form for tro­vær­dig­hed. Så kan han vel li­ge så godt væ­re den, der for­tæl­ler sand­he­den, når han for ek­sem­pel næg­ter at ha­ve til­skyn­det Bo Ham­bur­ger til at hjæl­pe Jörg Jaks­che?

Bjar­ne Ri­is har end­nu ik­ke ud­talt sig til of­fent­lig­he­den om rap­por­ten og har der­med ik­ke gi­vet sit svar på, om han har for­talt nye løg­ne i de lange af­hø­rin­ger i sel­skab med ADD og DIF.

Ri­is’ ven igen­nem man­ge år, Per Baus­a­ger, kan godt for­stå, hvis folk sid­der tilbage med fø­lel­sen af, at Bjar­ne Ri­is igen skju­ler no­get. At han ik­ke gi­ver he­le sand­he­den. At han ly­ver.

En svær si­tu­a­tion

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

ADD og DIF vur­de­rer i do­pin­grap­por­ten, der blev of­fent­lig­gjort tirs­dag, at Bjar­ne Ri­is ik­ke for­tæl­ler he­le sand­he­den,

Fo­to: Nils Meilvang

Iføl­ge en ano­nym kil­de op­for­dre­de Bjar­ne Ri­is Car­los Sa­stre til at dope sig, men her for­tæl­ler Bjar­ne Ri­is, at der var ta­le om en mis­for­stå­el­se. De hav­de en sam­ta­le om do­ping, hu­sker Ri­is, men i rap­por­ten kon­klu­de­res det, at der ik­ke fo­re­lig­ger nok be­vi­ser mod Bjar­ne Ri­is. An­ti Do­ping Dan­mark og Dan­marks Idræts­for­bund me­ner ik­ke, at Bjar­ne Ri­is ta­ler sandt el­ler som mini­mum for­ti­er sand­he­den i føl­gen­de til­fæl­de:

Bjar­ne Ri­is op­for­dre­de Bo Ham­bur­ger til at hjæl­pe Jörg Jaks­che med do­ping, kon­klu­de­rer rap­por­ten, men det af­vi­ser Ri­is selv. Han har med eg­ne ord ik­ke bedt Ham­bur­ger om at skaf­fe do­ping til Jörg Jaks­che.

Bjar­ne Ri­is af­vi­ser, at han hav­de kend­skab til, at Bo Ham­bur­ger be­nyt­te­de sig af do­ping, før Ham­bur­ger blev te­stet po­si­tiv i 2001. Bå­de Alex Pe­der­sen, tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør for Team CSC, og Bo Ham­bur­ger har for­talt det mod­sat­te, og det vur­de­res det i rap­por­ten, at de to sidst­nævn­tes vid­neud­sagn ve­jer tun­ge­re.

Bå­de Jörg Jaks­che og Mi­cha­el Ras­mus­sen - tid­li­ge­re ryt­te­re un­der Bjar­ne Ri­is - si­ger beg­ge, at Ri­is var klar over, at de be­nyt­te­de sig af do­ping. Og­så Jo­hn­ny Weltz, tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør for Team Me­mory Card- Ja­ck & Jones, har for­talt, at Ri­is godt vid­ste det. Der­for kon­klu­de­rer ADD og DIF, at Bjar­ne Ri­is var vi­den­de om det, selv­om han har af­vist det.

ADD og DIF kon­klu­de­rer, at stof­fet kor­ti­son blev brugt på Ri­is’ hold, uden at der var en læ­ge­fag­lig grund til det. Mi­cha­el Ras­mus­sen, Ty­ler Ha­milt­on, Jörg Jaks­che og Alex Pe­der­sen har al­le nævnt, at det blev brugt på Ri­is’ hold, og der­for kon­klu­de­res det, at Ri­is var vi­den­de om det.

Ge­ne­relt vur­de­res det, at Ri­is har væ­ret vi­den­de om bru­gen do­ping på cy­kel­hol­det. Og­så Ivan Bas­so blev te­stet po­si­tiv un­der Ri­is’ le­del­se, men Bjar­ne Ri­is har af­vist at ha­ve haft kend­skab til det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.