’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Møl­holm Hansen

Jeg vil ik­ke bru­ge or­det løg­ner om ham, men der er om­rå­der i rap­por­ten, hvor vi tror me­re på an­dre end Bjar­ne Ri­is

» Vo­res kla­re vur­de­ring er, at der i de an­dres vid­neud­sagn har væ­ret en sam­stem­mig­hed, og der­u­d­over står vi med fle­re vid­neud­sagn over for et en­kelt. Helt ge­ne­relt, og det er ik­ke mønt­et på Bjar­ne Ri­is, kan det i så­dan­ne sa­ger her må­ske væ­re svært at er­ken­de alt, man har gjort for­kert, for­di det he­le så bli­ver me­get vær­re. Det så vi jo med Bo Ham­bur­ger, der i sin tid kun in­drøm­me­de lidt uden at for­tæl­le he­le sand­he­den om sit do­ping­mis­brug, « si­ger Mor­ten Møl­holm Hansen.

Selv­om An­ti Do­ping Dan­mark og Dan­marks Idræts­for­bund vur­de­rer, at der vil­le væ­re ma­te­ri­a­le nok til at rej­se en sag mod Bjar­ne Ri­is, kan det­te ik­ke gø­res, for­di for­æl­del­ses­fri­sten på ti år træ­der i kraft. Men Selv­om Per Baus­a­ger sy­nes, at Bjar­ne Ri­is bur­de for­tæl­le tin­ge­ne, som de er, og at det er for­kert at ly­ve, ud­vi­ser han og­så en grad af for­stå­el­se for den si­tu­a­tion, som Bjar­ne Ri­is har stå­et i.

» Hvis han ik­ke for­tæl­ler he­le sand­he­den, er det må­ske for­di, han har tænkt, at folk sta­dig vil­le tro, han skjul­te no­get, selv hvis han er­kend­te alt. At folk al­li­ge­vel vil­le se ham som en løg­ner. «

Men ved at er­ken­de det he­le en gang for al­le kun­ne han jo sør­ge for, at der ik­ke igen kom­mer no­get nyt frem om fem el­ler ti år?

» Det kan du ha­ve ret i. Men hvis han hav­de gjort det i sin tid på Tin­koff- Saxo ( nav­net på Ri­is’ tid­li­ge­re cy­kel­hold, som han og­så nå­e­de at væ­re team- ma­na­ger for, in­den rus­se­ren Oleg Tin­kov fy­re­de ham i for­å­ret, red.), vil­le det ha­ve gi­vet nog­le bøl­ger, der ik­ke vil­le væ­re til at hånd­te­re. Kon­se­kven­sen hav­de væ­ret, at han hav­de mi­stet sit livs­værk, « si­ger Per Baus­a­ger.

Han be­mær­ker og­så, at kul­tu­ren i cy­kel­spor­ten har væ­ret ek­stremt rå­d­den. Uden at bi­fal­de bru­gen af ulov­li­ge stoffer si­ger Per Baus­a­ger, der selv har væ­ret pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter, at det ik­ke hav­de væ­ret mu­ligt at kon­kur­re­re på hø­je­ste ni­veau over en læn­ge­re pe­ri­o­de uden på en el­ler an­den må­de at dope sig, og at han der­for godt kan sæt­te sig ind i den si­tu­a­tion, som Ri­is har stå­et i.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Bjar­ne Ri­is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.