Det skal væ­re i or­den at slad­re

Den nu­væ­ren­de og den tid­li­ge­re for­mand for Dan­marks Cyk­le Uni­on vil ha­ve fle­re whi­st­le­blowe­re, der af­slø­rer do­pings­ny­der­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UD MED SPROGET Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Mi­cha­el Ras­mus­sen. Ty­ler Ha­milt­on. Jörg Jaks­che. Floyd Lan­dis. Tid­li­ge­re ryt­te­re, som har det til fæl­les, at de på for­skel­lig vis og med for­skel­li­ge mo­ti­ver har åb­net mun­den og af­slø­ret cy­kel­spor­tens sor­te­ste hem­me­lig­he­der. Si­den er de ad for­skel­li­ge ve­je endt som pa­ri­a­er, ud­stødt af den sport, som de hver især har brugt de fle­ste af de­res våg­ne ti­mer på.

Men frem­over skal det gø­res me­re at­trak­tivt at væ­re whi­st­le­blower. Det er bå­de den nu­væ­ren­de og den tid­li­ge­re for­mand for Dan­marks Cyk­le Uni­on eni­ge om set i ly­set af rap­por­ten om do­ping i dansk cy­kel­sport, som blev of­fent­lig­gjort tirs­dag. En rap­port, der i høj grad er ba­se­ret på vid­neud­sagn fra Mi­cha­el Ras­mus­sen.

Pa­ra­doksalt

» Der har jo tid­li­ge­re væ­ret en ten­dens til, at whi­st­le­blowe­re og folk, der har valgt at si­ge sand­he­den, i hvert fald nog­le ste­der i cy­kel­spor­ten har væ­ret set dår­ligt på i for­hold til folk, der valg­te at ly­ve el­ler ik­ke si­ge no­get. Og det, sy­nes jeg, især med den vi­den, som vi har i dag, er lidt pa­ra­doksalt. «

» Selv­føl­ge­lig er der og­så nog­le af de her men­ne­sker, der er kon­tro­ver­si­el­le, og må­ske på an­dre må­der har op­nå­et et dår­ligt ry nog­le ste­der. Men hvis man iso­le­ret ser på, om ik­ke det er pa­ra­doksalt, at hvis man væl­ger at læg­ge kor­te­ne på bor­det og si­ge sand­he­den, så bli­ver man man skal be­hand­le dem bed­re, men jeg har da sym­pa­ti for dem, der står frem. De er i en me­get svær si­tu­a­tion, og når man får lagt gam­melt nag til si­de, så er der selv­føl­ge­lig en vis sand­hed i nog­le af de ting, som de si­ger. Så det er vig­tigt, at man og­så gi­ver dem en fair chan­ce for at kom­me vi­de­re i de­res sport. «

Us­ma­ge­ligt

Men der er dog vis­se for­be­hold, som for­ment­lig gæl­der folk som Ty­ler Ha­milt­on og Mi­cha­el Ras­mus­sen.

» Jeg har ik­ke sym­pa­ti for nog­le, der først ly­ver, og som så tje­ner pen­ge på at la­ve en bog. Det, sy­nes jeg, kan væ­re en lil­le smu­le us­ma­ge­ligt, « si­ger Tom Lund.

Hvil­ken ka­te­go­ri hø­rer Mi­cha­el Ras­mus­sen så til i? » Ja, ha- ha. Lidt af beg­ge de­le. « Ni­els Sø­ren­sen og Tom Lund er og­så eni­ge, når det gæl­der Bjar­ne Ri­is. Han bør væ­re for­tid i cy­kel­spor­ten ef­ter af­slø­rin­gen af, at han kend­te til den do­ping, der fo­re­gik på hans hold.

» Jeg tror, at Bjar­ne er­ken­der, at hans tid i cy­kel­spor­ten er for­bi. Han har øko­no­mi­se­ret med sand­he­den ved fle­re lej­lig­he­der, og det gør, at han nok skal fin­de sig nog­le an­dre op­ga­ver i frem­ti­den, bå­de for hans egen og cy­kel­spor­tens skyld, « fast­slår Tom Lund.

Ni­els Sø­ren­sen pe­ger på en af an­be­fa­lin­ger­ne fra ADD- rap­por­ten, nem­lig at man over­ve­jer kri­te­ri­er­ne for at ud­de­le li­cen­ser til hol­de­ne.

» Jeg sy­nes, at det vil gav­ne cy­kel­spor­ten, hvis vi tør ta­ge hul på de­bat­ten om eg­net­heds­vur­de­ring, og om man skal ha­ve lov til at bli­ve ved med at ly­ve og sta­dig væ­re en del af ga­met. Ik­ke må­l­ret­tet Bjar­ne Ri­is, men nu er det hans per­son, der er i fo­kus. «

Bå­de DCU- for­mand Ni­els Sø­ren­sen og hans for­gæn­ger, Tom Lund, me­ner, at det skal gø­res me­re at­trak­tivt at væ­re whi­st­le­blower, li­ge­som ek­sem­pel­vis Mi­cha­el Ras­mus­sen har væ­ret det, så det ik­ke er il­de set, at man læg­ger kor­te­ne på bor­det. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.