Emils nye start

Emil Lar­sen har igen få­et mod på til­væ­rel­sen i OB. Sid­ste sæ­sons dra­ma skal er­stat­tes med stær­ke præ­sta­tio­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - REN TAV­LE Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

Det var en råkold, blæ­sen­de og nær­mest ef­ter­år­s­ag­tig som­mer­dag i den fyn­s­ke ådal, da OBs Su­per­liga- trup i går for­mid­dag mød­te ind til før­ste træ­ning ef­ter en kort som­mer­fe­rie. Før­ste træ­ning un­der fyn­bo­er­nes nye træ­ner, Kent Ni­el­sen.

Det tvivls­om­me som­mer­vejr kun­ne dog ik­ke tør­re smilet af Emil Lar­sens an­sigt. Den 24- åri­ge kø­ben­hav­ner var i et al­de­les frem­ra­gen­de hu­mør. En stærk kon­trast til den in­de­brænd­te ud­ga­ve af Emil Lar­sen, man så i lø­bet af hans tur­bu­len­te for­år, hvor han kon­stant spil­le­de rol­len som OBs en­fant ter­rib­le. Ferien har gjort ham godt. » Det er al­tid dej­ligt at kom­me lidt væk og få ren­set ho­ve­d­et rent men­talt. Få lagt lidt af­stand til fod­bol­den og få tænkt på no­get lidt an­det. Og nu er jeg klar igen, « for­tæl­ler Emil Lar­sen.

Det sid­ste hal­ve år bød på mas­ser af knubs til den tek­nisk dyg­ti­ge kant­spil­ler. Fy­si­ske sam­men­stød med med­spil­le­re og ver­ba­le sam­men­stød med fans kry­dret med et ge­di­gent form­dyk for­vand­le­de Emil Lar­sen fra lands­holdsak­tu­el til mar­gi­nal­spil­ler på det fyn­s­ke bund­hold.

Ny be­gyn­del­se

Nu har han slå­et en streg over de se­ne­ste seks må­ne­der. Og det hå­ber han og­så, at an­dre er vil­li­ge til.

» Jeg ser egent­ligt det her som en ny start for mig. Da jeg gik på fe­rie, lag­de jeg sam­ti­dig sæ­so­nen bag mig, og nu kig­ger jeg kun fremad, og det sy­nes jeg, at al­le skal gø­re. Jeg ser po­si­tivt frem til de nye ti­der. Det er en ny start. «

Emil Lar­sen har fun­det ener­gi­en igen ef­ter en lang fe­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.