Hård dansk lod­træk­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BARSK VM- MOD­STAND Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Hel­det var ik­ke med det dan­ske kvin­delands­hold, da lod­træk­nin­gen til VM- slut­run­den i de­cem­ber i Dan­mark blev fo­re­ta­get i Kol­ding.

Den ma­ge­de sig nem­lig så­le­des, at land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sens trop­per skal mø­de fy­sisk stær­ke øst­eu­ro­pæ­i­ske na­tio­ner som Mon­te­ne­gro, Un­garn og Ser­bi­en i den ind­le­den­de Grup­pe A, hvor man og­så fin­der Tu­nesi­en og Ja­pan, der tid­li­ge­re har voldt det dan­ske lands­hold pro­ble­mer.

» Pulj­en bli­ver svær. Vi får kamp til stre­gen. Til gen­gæld er det okay med dem, vi skal kryd­se med ( bl. a. Cu­ba, Sve­ri­ge, Hol­land og Po­len, red.). Men vi skal vi­de­re fra grup­pen. Hold som de tu­ne­si­ske og ja­pan­ske skal be­sej­res, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Det sven­ske lands­holds dan­ske træ­ner, Hel­le Thom­sen, ser knapt så pe­s­si­mi­stisk på den dan­ske VMlod­træk­ning.

» Dan­sker­ne er stær­ke. De har hjem­me­ba­ne og skal nok kom­me vi­de­re. Mi­ne VM- fa­vo­rit­ter er Dan­mark og Nor­ge, « si­ger hun.

Glæ­der sig helt vildt

VM bli­ver kvin­delands­hol­dets før­ste in­ter­na­tio­na­le slut­run­de med Klavs Bruun Jør­gen­sen i land­stræ­ner­rol­len. Som be­kendt fy­re­de Dansk Hånd­bold For­bund hans for­gæn­ger Jan Pyt­li­ck ef­ter sid­ste års skuf­fen­de EM- ot­ten­de­plads.

» Jeg glæ­der mig helt vildt. Jeg bli­ver of­te spurgt, hvad VM- mål­sæt­nin­gen er. Men det spørgs­mål må le­del­sen i DHF alt­så sva­re på. For mit ved­kom­men­de gæl­der der to pri­mært ting: At kvin­delands­hol­det vin­der hver ene­ste kamp, og at det kva­li­fi­ce­rer sig til OL i Rio de Ja­neiro næ­ste år, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Han hav­de tid­li­ge­re på må­ne­den en trup på in­tet min­dre end 25 spil­le­re i træ­nings­lejr på den span­ske ø Fu­er­te­ven­tu­ra.

» Det gik over al for­vent­ning. Som grup­pe fun­ge­re­de pi­ger­ne rig­tig godt. Des­u­den blev jeg po­si­tivt overrasket over den må­de, de modt­og mi­ne ide­er om­kring me­re of­fen­sivt for­svars­spil på. De hav­de gå- på- mod og alt i alt sy­nes jeg, at det så for­nuf­tigt ud, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

I lø­bet af få da­ge ud­ta­ger han en trup på om­kring 20 spil­le­re til den træ­nings­sam­ling, lands­hol­det i slut­nin­gen af juli af­vik­ler i Vej­le.

Klavs Bruun Jør­gen­sen får en rå slut­run­de­de­but med kvin­delands­hol­det.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.